Nařízení Evropské unie

Nařízení jsou právní akty ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Mají obecnou působnost, jsou závazná v celém svém rozsahu a přímo použitelná ve všech zemích Evropské unie (EU).

PŘEHLED

Nařízení jsou právní akty ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Mají obecnou působnost, jsou závazná v celém svém rozsahu a přímo použitelná ve všech zemích Evropské unie (EU).

Například když se EU rozhodla přijmout opatření na lepší ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky spojenými s chemickými látkami, přijala nařízení na toto téma.

Nařízení je součástí sekundárního práva EU. Přijímá je tedy orgán EU na základě zakládacích smluv. Jeho cílem je zajistit jednotné použití práva EU ve všech zemích EU.

Nařízení se přijímá legislativním postupem. Je to právní akt, který přijímá Rada a Parlament řádným nebo zvláštním legislativním postupem.

Nařízení se obrací na abstraktní kategorie osob, nikoli na konkrétní osoby. Tím se odlišuje od rozhodnutí ve smyslu článku 288 SFEU. Nařízení je závazné v celém rozsahu.

Ti, na které se nařízení vztahuje, je musí beze zbytku splnit. Je to závazný právní akt pro:

orgány EU,

země EU,

jednotlivce, jimž je určeno.

Nařízení je přímo použitelné ve všech zemích EU. To znamená, že:

se okamžitě použije jako norma ve všech zemích EU bez nutnosti provádět je do vnitrostátního práva,

přiznává práva a udílí povinnosti jednotlivcům, kteří se proti němu tudíž mohou přímo odvolat k vnitrostátním soudům,

jednotlivci je mohou použít jako referenční princip ve svém vztahu s ostatními jednotlivci, se zeměmi EU nebo s evropskými orgány.

Nařízení platí ve všech zemích EU ode dne vstupu v platnost (dne, který je v něm uveden, případně 20 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku). Jeho právní účinky jsou současně, automaticky a jednotně závazné ve všech systémech vnitrostátních právních předpisů.

Nařízení v přenesené pravomoci

Postupem aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU) může Komise přijmout nařízení v přenesené pravomoci, aby doplnila nebo změnila některé prvky nařízení nebo směrnice EU.

Prováděcí předpisy

V postupu pro prováděcí akty (článek 291 SFEU) Komise může přijímat nařízení k vykonání právních předpisů vyžadujících jednotné provádění v celé EU. Prováděcí pravomoci Komise musí být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

Orgány EU mohou také přijímat prováděcí nařízení pro Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj. Tento typ nařízení je definován v článcích 164 a 178 SFEU.

Platnost těchto právních aktů závisí na „základních nařízeních“. Zatímco „základní nařízení“ stanovují základní pravidla, prováděcí nařízení vymezují ustanovení technického rázu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské unie věnovaných právu EU.

Poslední aktualizace: 30.08.2015