Nařízení o VIS

Nařízení o VIS vymezuje účel a funkce Vízového informačního systému (VIS) a určuje související povinnosti. Obsahuje podmínky a postupy pro výměnu vízových údajů mezi zeměmi Evropské unie (EU) a zapojenými zeměmi uplatňujícími společnou vízovou politiku. Proto dochází k usnadnění posuzování žádostí o krátkodobá víza a rozhodnutí o prodloužení či zrušení víz a o prohlášení víza za neplatné a také kontrol víz a ověřování a zjišťování totožnosti žadatelů o víza a držitelů víz.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS)

PŘEHLED

Účelem Vízového informačního systému (VIS) je zlepšit provádění společné vízové politiky, konzulární spolupráci a konzultace mezi ústředními vízovými úřady:

Ve specifických případech si mohou vnitrostátní orgány a Europol vyžádat přístup k údajům zadaným do VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických a trestných činů. Postupy pro konzultace za takových okolností stanovuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Tyto konzultace se provádějí prostřednictvím ústředních přístupových bodů ve zúčastněných zemích a ze strany Europolu, který ověřuje žádosti a zajišťuje postup podle výše uvedeného rozhodnutí.

Do VIS lze zaznamenávat pouze tyto kategorie údajů:

Přístup do VIS:

Orgány oprávněné k přístupu do VIS musí zajistit, aby byl VIS využíván v nezbytných případech, náležitým způsobem a přiměřeně výkonu úkolů příslušných orgánů. Musí také zajistit, aby při využívání VIS nebyli žadatelé o víza a držitelé víz diskriminováni a aby byla plně respektována jejich lidská důstojnost.

Vkládání údajů vízovými orgány

Když je žádost podle kodexu o vízech posouzena jako přijatelná, vízový orgán vytvoří soubor žádosti tak, že do VIS vloží sadu údajů uvedenou v tomto nařízení, jako jsou osobní a cestovní údaje žadatele obsažené ve formuláři žádosti, fotografie a otisky prstů.

Pokud se rozhodne o udělení víza, doplní vízový orgán do souboru žádosti další náležité údaje, jako je druh víza, území, na kterém je držitel víza oprávněn cestovat, doba platnosti víza, vízem povolený počet vstupů na území a povolená doba pobytu.

Pokud vízový orgán zastupující jinou zemi EU přeruší posuzování žádosti nebo pokud bylo rozhodnuto o neudělení víza, o prohlášení víza za neplatné od počátku, o zrušení víza nebo o prodloužení platnosti víza, musí se doplnit další údaje.

Používání údajů vízovými a dalšími příslušnými orgány

Příslušné vízové orgány mohou nahlédnout do VIS za účelem posouzení žádostí a přijetí rozhodnutí o vydání víza, neudělení víza, prodloužení platnosti víza, prohlášení víza za neplatné od počátku nebo jeho zrušení anebo zkrácení jeho platnosti. Jsou oprávněny vyhledávat některé údaje obsažené na formuláři žádosti a v souboru žádosti. Pokud se při vyhledávání ukáže, že žadatel již má záznam ve VIS, je příslušnému vízovému orgánu umožněn přístup do souboru a do propojených souborů.

Pro předběžnou konzultaci země příslušná pro posouzení žádosti musí předat žádost o konzultaci spolu s číslem žádosti do VIS a uvede přitom, kterou zemi nebo které země chce konzultovat. VIS předá žádost uvedené zemi, která zadá odpověď do VIS, a ten zase tuto odpověď předá zemi, která žádost zadala.

Pro statistické a ohlašovací účely jsou vízové orgány oprávněny nahlížet do údajů, aniž by bylo možné zjistit totožnost žadatele.

Orgány příslušné pro provádění kontrol na vnějších hranicích a na území jednotlivých zemí mají přístup k vyhledávání ve VIS pomocí čísla vízového štítku v kombinaci s ověřením otisků prstů. Mohou vyhledávat ve VIS za účelem ověření totožnosti osoby nebo pravosti víza anebo zjištění, zda jsou splněny podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území států EU. Pokud toto vyhledávání ukáže, že údaje o držiteli víza jsou zaznamenány ve VIS, má příslušný orgán přístup k nahlížení do určitých údajů uvedených v souboru žádosti.

Pro zjištění totožnosti osoby, která případně nesplňuje nebo přestala splňovat požadované podmínky, mají příslušné orgány přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů. Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, příslušné orgány mohou provést vyhledávání ve VIS s údaji, jako je jméno, pohlaví, datum a místo narození, nebo informacemi z cestovního dokladu. Tyto údaje je možné použít v kombinaci s národností této osoby.

Azylové orgány mají přístup k vyhledávání ve VIS pomocí otisků prstů, ale pouze za účelem určení země EU příslušné pro posuzování žádosti o azyl. Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, mohou orgány provést vyhledávání s údaji uvedenými výše.

Každý soubor žádosti je ve VIS uložen po dobu nejvýše pěti let. Pouze příslušná země, která údaje vložila do VIS, má právo je měnit, a to jejich opravou nebo vymazáním.

Provoz a povinnosti

Po uplynutí přechodného období, kdy vedení zajišťovala Komise, byla provozním řízením Ústředního VIS a národních rozhraní od 1. prosince 2012 pověřena Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA). Kromě zajištění komunikační infrastruktury mezi těmito dvěma prvky eu-LISA zajišťuje dohled, zabezpečení a koordinaci vztahů mezi zúčastněnými zeměmi a poskytovatelem. eu-LISA také zajišťuje, aby byl VIS provozován v souladu s nařízením VIS a aby pouze řádně zmocnění pracovníci měli přístup k údajům zpracovávaným ve VIS.

VIS je napojen na vnitrostátní systémy každé země prostřednictvím národního rozhraní. Zúčastněné země určí vnitrostátní orgán, který je napojen na národní rozhraní a poskytuje přístup k VIS příslušným orgánům.

Každá země má tyto úkoly:

Údaje ve VIS nesmějí být předávány třetím zemím ani mezinárodním organizacím, pokud to v jednotlivých případech není nezbytně nutné k prokázání totožnosti státního příslušníka třetí země. Takové předání může být provedeno za splnění souboru podmínek s ohledem na práva uprchlíků a osob žádajících mezinárodní ochranu.

Ochrana údajů

Příslušná země poskytne daným osobám informace o totožnosti správce pověřeného zpracováním údajů, včetně jeho kontaktních údajů, účelech zpracování údajů ve VIS, kategoriích příjemců údajů, době uchovávání údajů, právu na přístup k údajům a právu žádat opravu nesprávných údajů nebo vymazání údajů. Země musí dále informovat dotyčné osoby o své povinnosti shromažďovat tyto údaje. Každý má nárok získat informace o tom, jakým způsobem podat žalobu nebo stížnost příslušným orgánům nebo soudům dané země, pokud mu je odepřeno právo na přístup nebo právo na opravu nebo vymazání údajů, které se jej týkají.

Každá země EU musí požádat vnitrostátní orgán dozoru, vytvořený podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby dohlížel na zákonnost zpracování osobních údajů danou zemí. Evropský inspektor ochrany údajů dohlíží na činnost eu-LISA.

Zahájení provozu

Provoz VIS byl zahájen po dokončení technického provedení Ústředního VIS, národního rozhraní a komunikační infrastruktury, a po provedení souhrnného testu VIS. Země musely také provést určité požadované kroky pro shromažďování a přenosu údajů v prvním regionu, a potom bude zavádění pokračovat v dalších regionech.

Jako schengenský nástroj se toto nařízení vztahuje na země EU kromě Spojeného království a Irska. Dánsko se rozhodlo nařízení provádět, což platí také pro Island, Norsko a Švýcarsko.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 767/2008

2. 9. 2008

-

Úř. věst. L 218ze dne 13. 8. 2008

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 810/2009

5. 10. 2009

-

Úř. věst. L 243ze dne 15. 9. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/642/EU, kterým se určuje datum zahájení provozu Vízového informačního systému (VIS) v devátém, desátém a jedenáctém regionu (Úř. věst. L 299 ze dne 9.11.2013).

Rozhodnutí Komise 2010/260/EU ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro provoz Vízového informačního systému (Úřední věstník L 112 ze dne 2.2.2010).

Rozhodnutí Komise 2010/49/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví první regiony pro zahájení provozu Vízového operačního systému (VIS) (Úřední věstník L 23 ze dne 27.1.2010).

Rozhodnutí Komise 2009/876/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají technická prováděcí opatření, pokud jde o vkládání údajů a propojování souborů žádostí, přístup k údajům, změny, vymazávání a předčasné vymazávání údajů a vedení záznamů operací zpracování údajů ve Vízovém operačním systému (VIS) a přístup k nim (Úřední věstník L 315 ze dne 2.12.2009).

Rozhodnutí Komise 2009/756/ES ze dne 9. října 2009 , kterým se stanoví specifikace pro rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve vízovém informačním systému (Úřední věstník L 270 ze dne 15.10.2009).

Rozhodnutí Komise 2009/377/ES ze dne 5. května 2009, kterým se přijímají prováděcí opatření k mechanismu konzultace a dalším postupům uvedeným v článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úřední věstník L 117 ze dne 12.5.2009).

V příloze tohoto rozhodnutí jsou stanovena prováděcí opatření pro konzultace a žádosti o doklady prostřednictvím VIS. V současnosti se jako komunikační síť pro konzultace o vízech používá schengenská konzultační síť (VISION). Po zprovoznění systému VIS bude možné paralelně využívat mechanismus VIS Mail pro přenos těchto typů informací:

Až budou všechna místa, v nichž se vydávají schengenská víza, propojena se systémem VIS, bude mechanismus VIS Mail jedinou komunikační sítí pro zasílání zpráv prostřednictvím VIS.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úřední věstník L 288 ze dne 1.11.2011).

Poslední aktualizace 20.05.2014