Síť styčných úředníků pro přistěhovalectví

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zavést formální spolupráci zřízením sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví*.

KLÍČOVÉ BODY

Mnoho zemí EU vysílá styčné úředníky pro přistěhovalectví na své konzulární orgány v nečlenských zemích EU. Úkolem styčných úředníků pro přistěhovalectví je udržovat přímé kontakty s orgány hostitelské země s cílem usnadnit výměny informací týkajících se:

Země EU musí o svém vysílání styčných úředníků pro přistěhovalectví informovat sebe navzájem, Radu a Evropskou komisi.

Styční úředníci pro přistěhovalectví nasazení v téže zemi tvoří místní sítě, v nichž zejména:

Zasedání se konají buď z podnětu země EU, která předsedá Radě, nebo z podnětu jiných zemí EU. Účastní se jich zástupci Komise a Evropské pohraniční a pobřežní stráže, pokud operativní ohledy nevyžadují, aby se zasedání konalo v jejich nepřítomnosti.

Země EU mohou uzavřít dvoustrannou nebo vícestrannou dohodu o tom, že styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní zemí EU budou též zastupovat zájmy jedné nebo více dalších zemí EU. Mohou se též rozhodnout, že si některé úkoly mezi sebou rozdělí.

Na konci každého pololetí vypracuje země EU, která předsedá Radě EU, pro Evropský parlament, Radu a Komisi zprávu o činnosti styčných úředníků pro přistěhovalectví v zemích a regionech se zvláštním zájmem pro EU v souvislosti s přistěhovalectvím. Tato zpráva je vypracována v souladu se vzorem stanoveným v rozhodnutí Komise 2005/687/ES. Na základě této zprávy pak Komise vypracuje roční shrnutí vývoje sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví.

Hodnocení a navrhované přepracování nařízení

Sdělení Komise z roku 2017 o naplňování evropského programu pro migraci potvrdilo nutnost nařízení revidovat. Následovalo hodnocení, které provedli externí poradci, kteří v srpnu 2017 předložili svou závěrečnou zprávu. Hodnocení lze shrnout takto:

Naznačilo též, že nebyla plně realizována přidaná hodnota styčných úředníků pro přistěhovalectví nasazených v nečlenských zemích na evropské úrovni.

Komise proto vydala v květnu 2018 návrh na přepracování nařízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 5. ledna 2004.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Styčný úředník pro přistěhovalectví: zástupce země EU vyslaný relevantním příslušným úřadem do zahraničí, aby navázal a udržoval styky s orgány hostitelské země s cílem přispět k migračním opatřením včetně předcházení nedovolenému přistěhovalectví.
Nelegální migranti: pohyb osob na nové místo pobytu nebo tranzitu probíhající mimo regulační normy výchozích, tranzitních a přijímajících zemí.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 1–4)

Následné změny nařízení (ES) No 377/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)(COM(2018) 303 final, 16.5.2018)

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraci (COM(2017) 558 final, 27.9.2017)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1–76)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2005/687/ES ze dne 29. září 2005 o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví (Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8–15)

Poslední aktualizace 16.01.2019