Statistika v oblasti migrace

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 862/2007 – statistika EU v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Statistické požadavky

Nařízení stanoví statistické požadavky pro různé kategorie údajů:

Zdroje údajů

Statistiky jsou založeny na následujících zdrojích údajů:

Obecně se statistické údaje dělí podle věku, pohlaví a státní příslušnosti. Údaje se ovšem sbírají i v dalších kategoriích, jako je důvod pro vydání povolení k pobytu nebo podle země narození a země předchozího nebo příštího místa pobytu.

Pilotní studie

Finanční příspěvky z rozpočtu EU mají národní úřady k dispozici, aby mohly:

Provádění

Každé tři roky Evropská komise podává zprávu o provádění tohoto nařízení Evropskému parlamentuRadě. Zpráva za rok 2018 zjistila jasná zlepšení v dostupnosti, úplnosti, kvalitě a včasnosti údajů.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 20. srpna 2007.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Vystěhování: postup, kterým osoba, která měla místo pobytu na území země EU, změní místo pobytu v této zemi na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně 12 měsíců dlouhá.
Přistěhování: postup, kterým osoba získá své místo pobytu na území jiné země EU nebo třetí země na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně 12 měsíců dlouhá.
Neoprávněná migrace: přeshraniční pohyb osob, který nesplňuje správní nebo právní normy vysílající, tranzitní nebo přijímající země.
Přesídlení: přemístění státních příslušníků třetích zemí do země EU, kde mají povoleno pobývat z důvodu mezinárodní ochrany.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23–29)

Následné změny nařízení (EU) č. 862/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018) 594 final, 16.8.2018)

Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 37–39)

Nařízení Komise (EU) č. 216/2010 ze dne 15. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu (Úř. věst. L 66, 16.3.2010, s. 1–2)

Poslední aktualizace 24.08.2020