Trestné činy a použitelné sankce – obchod s drogami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV – minimální pravidla v souvislosti s trestnými činy a sankcemi v oblasti obchodování s drogami

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Jeho cílem je boj proti obchodování s drogami za účelem omezení dodávky a spotřeby drog (definice v části „Klíčové body“ níže).

Stanovuje minimální pravidla, která je třeba dodržovat, a minimální sankce, které mají země EU uplatňovat.

Uvádí seznam trestných činů v oblasti obchodování s drogami a ukládá zemím EU povinnost přijmout opatření proti osobám podílejícím se na takovém obchodování.

Rámcové rozhodnutí bylo změněno směrnicí (EU) 2017/2103 s cílem snížit dostupnost nových psychoaktivních látek* zavedením prostředků k účinnějším krokům na úrovni EU. Změna nabývá účinnosti dne 23. listopadu 2018.

KLÍČOVÉ BODY

Trestné činy

Rámcové rozhodnutí požaduje, aby každá země EU přijala nezbytná opatření k potrestání všech úmyslných činů týkajících se obchodování s drogami a prekurzory*.

Rozhodnutí definuje „drogu“ jako látku uvedenou v Jednotné úmluvě OSN o omamných látkách z roku 1961 (ve znění protokolu z roku 1972) nebo v Úmluvě OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Jakmile v listopadu 2018 nabude účinnosti novela rámcového rozhodnutí, bude definice drog zahrnovat i veškeré látky uvedené v příloze změněného rozhodnutí.

K činům spojeným s obchodováním s drogami patří výroba, zhotovování, extrahování, prodej, převážení, dovoz nebo vývoz drog. V úvahu jsou brány i držení nebo nákup drog za účelem některých činností spojených s obchodováním s drogami, stejně jako i zhotovování, převážení a šíření prekurzorů. Za trestné činy jsou pokládány i návod k obchodování s drogami, pomoci při jeho spáchání či pokusu o jeho spáchání.

Toto rámcové rozhodnutí však nezahrnuje činnosti týkající se obchodování s drogami pro osobní spotřebu.

Zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drog“ (s účinností od 23. listopadu 2018).

Směrnice (EU) 2017/2103 zavádí postup pro zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drogy“. Evropská komise dostává pravomoc přijímat akty v přenesené působnosti za účelem doplňování nových psychoaktivních látek na seznam v příloze. Tím bude nahrazena současná praxe, v níž jsou nové psychoaktivní látky zařazovány na seznam prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2017/2170 podle rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

Při zvažování, zda má na seznam přidat novou látku, musí Komise zohlednit, zda:

Kromě toho musí Komise posoudit, zda je společenská újma způsobená novou psychoaktivní látkou jednotlivcům a společnosti závažná a zda je trestná činnost, včetně organizované trestné činnosti, spojená s novou psychoaktivní látkou soustavná nebo vynáší značné nelegální zisky nebo má za následek značné ekonomické náklady.

Na podporu rozhodování Komise připraví Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zprávy o posouzení rizik, která se bude zabývat všemi těmito prvky.

Souběžně s přijetím směrnice (EU) 2017/2103 přijala EU nařízení (EU) 2017/2101, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, systém včasného varování před nimi a postup hodnocení jejich rizik. Nařízení nabude plně účinnosti dne 23. listopadu 2018.

Odpovědnost právnických osob

Země EU musí přijmout opatření pro zajištění toho, že právnické osoby (např. podniky) lze činit odpovědnými za trestné činy spojené s obchodováním s drogami a prekurzory, jakož i za pomoc při spáchání takové činnosti, návod k jejímu spáchání či pokus o její spáchání. Pojem právnických osob, který se zde používá, nezahrnuje státy a veřejné orgány při výkonu jejich pravomocí ani veřejné mezinárodní organizace.

Organizace nese odpovědnost, pokud je trestný čin spáchán jednotlivcem, který v ní zastává vedoucí pozici. Odpovědná je i za nedostatky při dohledu nebo kontrole. Odpovědnost právnických osob nevylučuje vedení trestního řízení proti jednotlivcům (fyzickým osobám).

Sankce

Země EU musí přijmout nezbytná opatření pro zajištění, že na trestné činy se budou vztahovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Je-li trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na území země EU, musí tato země přijmout opatření, pokud pachatel je jejím státním příslušníkem nebo trestný čin byl spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jejím území.

Maximálními sankcemi za trestné činy obchodování s drogami musí být tresty odnětí svobody v horní hranici trestní sazby nejméně 1 až 3 roky.

Avšak maximální sankce musí být zvýšeny na tresty odnětí svobody v horní hranici trestní sazby nejméně 5 až 10 let, pokud:

Země EU musí přijmout nezbytná opatření pro propadnutí látek, které jsou předmětem trestných činů.

Avšak sankce mohou být sníženy, pokud se pachatel zřekne své protiprávní činnosti a poskytne správním nebo justičním orgánům informace, které jim pomohou identifikovat další pachatele.

Sankce vůči právnickým osobám musí zahrnovat pokuty za trestné činy nebo činy jiné povahy. Mohou být uloženy i jiné sankce, včetně uložení soudního dohledu nad provozovnou nebo její dočasné nebo trvalé uzavření.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Rozhodnutí platí ode dne 12. listopadu 2004.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nová psychoaktivní látka: látka v čisté formě nebo v přípravku, jež není uvedena v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 1972, ani v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971, ale může představovat zdravotní nebo společenská rizika obdobná těm, která představují látky uvedené v těchto úmluvách.
Prekurzor: veškeré látky vyjmenované v právních předpisech Společenství, kterými se provádějí závazky vyplývající z článku 12 Úmluvy Organizace spojených národů ze dne 20. prosince 1988 proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8–11)

Postupné změny rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2170 ze dne 15. listopadu 2017 o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením (Úř. věst. L 306, 22.11.2017, s. 19–20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (Úř. věst. L 305, 21.11.2017, s. 12–18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2101 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, systém včasného varování před nimi a postup hodnocení jejich rizik (Úř. věst. L 305, 21.11.2017, s. 1–7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění) (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1–13)

Poslední aktualizace 20.02.2018