Pohraniční jednotky rychlé reakce (RABIT)

Tímto nařízením se zřizuje mechanismus, jehož účelem je poskytování rychlé operativní pomoci na omezenou dobu žádajícímu státu, který čelí naléhavé a mimořádné situaci, zejména přílivu velkého počtu státních příslušníků třetích zemí usilujících o nedovolený vstup na území členského státu přes určitá místa vnějších hranic, a to v podobě pohraničních jednotek rychlé reakce.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků

PŘEHLED

Po přijetí žádosti členského státu výkonný ředitel Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) rozhodne o vyslání jedné nebo více jednotek rychlé reakce na hranice do pěti pracovních dnů ode dne přijetí této žádosti.

Následně agentura a žádající členský stát neprodleně vypracují operační plán, v němž jsou uvedeny podrobné podmínky vyslání jednotek.

Výkonný ředitel jmenuje z řad zaměstnanců agentury jednoho nebo více odborníků, kteří budou koordinátory. Koordinátor zejména:

Pro potřeby komunikace s agenturou ohledně všech záležitostí týkajících se jednotek určí členské státy vnitrostátní kontaktní místo.

Frontex určuje složení jednotek, jejichž příslušníci pocházejí z vnitrostátní rychlé rezervy, a rozhoduje o jejich vyslání. Agentura zajistí odbornou přípravu a výcvik příslušníků pohraniční stráže týkající se jejich úkolů a pravomocí.

Postavení, práva a povinnosti členů jednotek

Při plnění úkolů a vykonávání pravomocí týkajících se hraniční kontroly nebo ostrahy hranic členové jednotek dodržují právní předpisy Společenství a vnitrostátní předpisy hostitelského členského státu. Při zásahu jsou členové jednotek pod velením hostitelského členského státu. Plní úkoly a vykonávají pravomoci za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu.

Členové jednotek zůstávají příslušníky vnitrostátní pohraniční stráže svých domovských členských států a z toho titulu jsou oprávněni nosit služební zbraně a používat své vlastní uniformy. Nosí na nich však modrou pásku se znakem Evropské unie a agentury, která slouží k jejich identifikaci.

Mohou nahlížet do databází hostitelského státu a jsou oprávněni v případě potřeby použít sílu.

Působí-li vyslaní příslušníci v hostitelském členském státě, je jejich domovský členský stát odpovědný za jakoukoli škodu, kterou tyto osoby způsobí při výkonu své funkce. Po dobu vyslání jednotek se na členy jednotek, pokud jde o jakékoliv trestné činy, které spáchali nebo které proti nim byly spáchány, pohlíží stejně jako na příslušníky pohraniční stráže hostitelského členského státu.

Kontext

Toto nařízení je reakcí na žádost Evropské rady z Haagu, která ve svých závěrech apelovala na zřízení jednotek národních odborníků schopných poskytnout rychlou technickou a operační pomoc členským státům, které o ni požádají. Evropská rada ve svých závěrech z 15. a 16. prosince 2005 vyzvala Komisi, aby na jaře 2006 předložila návrh na vytvoření jednotek rychlé reakce v souladu s Haagským programem. Proto Komise 19. července 2006 předložila návrh na změnu nařízení, na jehož základě byla zřízena agentura Frontex, aby se vytvořil právní rámec pro zřízení jednotek rychlé reakce.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení 863/2007/ES

20. 8. 2007

-

Úř. věst. L 199 ze dne 31. 7. 2007

Poslední aktualizace: 03.10.2007