Náhradní cestovní doklad

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 96/409/SZBP o vypracování náhradního cestovního dokladu

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Rozhodnutí se neuplatňuje na vnitrostátní cestovní pasy s prošlou dobou platnosti; je speciálně omezeno na případy, kdy se cestovní doklady ztratily, byly odcizeny, byly zničeny nebo nejsou přechodně dostupné.

Získání náhradního cestovního dokladu

Velvyslanectví a konzuláty zemí EU vydávají náhradní cestovní doklady za následujících okolností:

Žadatel o náhradní cestovní doklad musí zaslat formulář žádosti spolu s ověřenými fotokopiemi jakéhokoli dostupného dokumentu prokazujícího totožnost a státní příslušnost orgánu určenému jeho zemí původu.

Poplatky

Země EU vydávající náhradní cestovní doklad vybere od žadatele stejné poplatky, které jsou běžně vybírány za vydání náhradního cestovního pasu. Žadatel, který není schopen uhradit jiné s tím spojené výdaje na místě, obdrží, pokud je to třeba, nezbytné prostředky podle pokynů vydaných zemí původu v souladu s rozhodnutím 95/553/ES (které bude zrušeno směrnicí (EU) 2015/637 ze dne 1. května 2018).

Doba platnosti

Aby bylo zajištěno, že se občané budou moci vrátit na dané místo, měl by být náhradní cestovní doklad platný po dobu mírně delší, než je minimální nezbytně nutná doba pro vykonání cesty, pro kterou je vydán. Při výpočtu této doby by měly být brány v úvahu noční zastávky a dopravní přípoje.

Bezpečnostní opatření

Příloha III se zabývá bezpečnostními opatřeními v souvislosti s náhradním cestovním dokladem. Patří k nim takové aspekty, jako použitý typ papíru a číslování a také způsob připojení razítka vydávajícího orgánu.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 96/409/SZBP ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (Úř. věst. L 168, 6.7.1996, s. 4–11)

Postupné změny rozhodnutí 96/409/SZBP byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 95/553/ES ze dne 19. prosince 1995 o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení (Úř. věst. L 314, 28.12.1995, s. 73–76)

Směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 1–13)

Poslední aktualizace 23.08.2016