Ochrana nosnic

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 1999/74/ES – minimální požadavky na ochranu nosnic

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Alternativní systémy

Od 1. ledna 2002 musí všechny nově budované nebo přebudované systémy chovu a všechny systémy chovu poprvé uváděné do provozu splňovat tyto požadavky:

Země EU musely zajistí, aby se tyto požadavky použily ode dne 1. ledna 2007.

Chov v nezdokonalených klecových systémech

Chov ve zdokonalených klecích

Od 1. ledna 2002 musí všechny zdokonalené klece splňovat alespoň tyto požadavky:

Závěrečná pravidla

Nařízení o úředních kontrolách

Nařízení (EU) 2017/625, nový právní předpis EU týkající se úředních kontrol lidských potravin a krmiv pro zvířata, mění některé méně významné technické podrobnosti směrnice. Tyto změny se použijí ode dne 14. prosince 2019.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti ode dne 3. srpna 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 2002.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53–57)

Následné změny směrnice 1999/74/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES (Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44–46)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 05.09.2017