Bezpečná přeprava odpadů v EU a mezi EU a zeměmi mimo EU

Evropská unie (EU) má systém pro dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu na svém území a se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a zeměmi mimo EU, které podepsaly Basilejskou úmluvu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

PŘEHLED

Evropská unie (EU) má systém pro dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu na svém území a se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a zeměmi mimo EU, které podepsaly Basilejskou úmluvu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví pravidla pro kontrolu přepravy odpadů s cílem zlepšit ochranu životního prostředí.

Do právních předpisů EU rovněž začleňuje ustanovení Basilejské úmluvy a také revizi rozhodnutí OECD z roku 2001 o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice (tj. když se odpad zpracovává na využitelný produkt nebo přeměňuje na palivo).

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na přepravu odpadů:

mezi zeměmi EU v rámci EU nebo s transitem přes země mimo EU,

dovážených do EU ze zemí mimo EU,

vyvážených z EU do zemí mimo EU,

s transitem přes EU na cestě ze zemí mimo EU nebo do nich.

Vztahuje se prakticky na všechny druhy odpadů s výjimkou radioaktivního odpadu, odpadu vzniklého na lodích, přepravy odpadu, na který se vztahují požadavky pro schválení podle nařízení o vedlejších produktech živočišného původu, přepravy některých odpadů z Antarktidy, dovozy některých odpadů vytvářených ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi v krizových situacích do EU atd.

Kontrolní postupy

Pro přepravu odpadů existují dva kontrolní postupy:

1.

obecné požadavky na informace podle článku 18, které se běžně vztahují na přepravu za účelem využívání odpadů podle přílohy III („zelený“ seznam odpadů - nikoliv nebezpečné odpady, jako je papír nebo plasty) či IIIA a

2.

postup předchozího písemného oznámení a souhlasu pro další druhy přepravy odpadů:

přepravy odpadů uvedené v příloze IV („žlutý“ seznam odpadů, který obsahuje nebezpečné i nikoliv nebezpečné části) nebo v části 2 přílohy V (evropský seznam odpadů, např. odpad z těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene) a

přepravy za účelem odstranění odpadů uvedených v příloze III („zelený“ seznam odpadů).

Jiná ustanovení

Všechny zúčastněné strany musí dbát na to, aby se s odpadem nakládalo způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, aby se dodržovala pravidla EU a mezinárodní pravidla, v celém procesu přepravy a při využívání nebo odstraňování.

Postup oznamování vyžaduje udělení předchozího písemného souhlasu příslušných orgánů zemí, kterých se přeprava dotýká (země odeslání, země tranzitu a země určení) do 30 dní.

Oznamovatel má povinnost převzít zpět přepravovaný odpad, pokud se zjistí, že přeprava je nedovolená nebo ji nelze dokončit podle původního záměru (včetně využití nebo odstranění odpadu).

Zákaz obchodu

Vývoz odpadu do zemí mimo EU za účelem odstranění je zakázán s výjimkou zemí ESVO, které patří mezi smluvní strany Bazilejské úmluvy.

Vývoz za účelem využití nebezpečného odpadu (tj. který je nebezpečný pro lidské zdraví a pro životní prostředí) je zakázán s výjimkou vývozu směřujícího do zemí, na něž se vztahuje rozhodnutí OECD.

Dovoz odpadu ze zemí mimo EU za účelem odstranění nebo využití je zakázán s výjimkou dovozu:

ze zemí, na něž se vztahuje rozhodnutí OECD,

ze zemí mimo EU, které patří mezi smluvní strany Bazilejské úmluvy,

ze zemí, které uzavřely dvoustrannou dohodu s EU nebo zeměmi EU, nebo

z dalších oblastí v krizových situacích.

Kontrolní systémy

Tento právní předpis byl pozměněn v roce 2014, aby posílil kontrolní systémy zemí EU. Stanoví minimální požadavky na kontroly se zaměřením na problematické toky odpadů (jako je nebezpečný odpad a odpad zasílaný nedovoleně k uložení na skládce nebo nevyhovujícímu zpracování). Země EU budou muset do roku 2017 připravit své plány kontrol.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 15. 7. 2006.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o přepravě odpadů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1013/2006

15. 7. 2006

-

Úř. věst. L 190 ze dne 12. 7. 2006, s. 1-98.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 669/2008

19. 7. 2008

-

Úř. věst. L 188 ze dne 16. 7. 2008, s. 7-15

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009, s. 109-154

Směrnice 2009/31/ES

25. 6. 2009

-

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 114-135

Nařízení (EU) č. 660/2014

17. 7. 2014

-

Úř. věst. L 189 ze dne 27. 6. 2014, s. 135-142

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1013/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

ZMĚNY PŘÍLOH

Nařízení (ES) č. 1379/2007 (Úř. věst. L 309 ze dne 27.11.2007, s. 7-20).

Nařízení (ES) č. 669/2008 (Úř. věst. L 188 ze dne 16.7.2008, s. 7-15).

Nařízení (ES) č. 308/2009 (Úř. věst. L 97 ze dne 16.4.2009, s. 8-11).

Nařízení (EU) č. 664/2011 (Úř. věst. L 182 ze dne 12.7.2011, s. 2-4).

Nařízení (EU) č. 135/2012 (Úř. věst. L 46 ze dne 17.2.2012, s. 30-32).

Nařízení (EU) č. 255/2013 (Úř. věst. L 79 ze dne 21.3.2013, s. 19-23).

Nařízení (EU) č. 1234/2014 (Úř. věst. L 332 ze dne 19.11.2014, s. 15-17).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 801/2007 ze dne 6. července 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Úř. věst. L 179 ze dne 7.7.2007, s. 6-35).

Poslední aktualizace: 20.04.2015