Jednotné podmínky pro uvádění bezpečných výrobků na trh EU (označení shody)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí č. 768/2008/ES – společný rámec pro uvádění výrobků na trh v EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví společné zásady a postupy, které musí právní předpisy EU splňovat pro harmonizaci podmínek uvádění výrobků na trh v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Zahrnuje referenční ustanovení, která musí být zahrnuta do každého přezkumu právních předpisů týkajících se výrobků. Jako takové je předlohou pro budoucí harmonizační právní předpisy.

Dále stanoví pravidla týkající se označení CE*.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení přináší jasné definice používaných termínů, jako je „výrobce“ , „uvedení na trh“ , „stažení z oběhu“ nebo „stažení z trhu“ .

Jsou stanoveny jasné povinnosti výrobců, dovozců a distributorů v celém produktovém řetězci.

Výrobci musí zajistit, aby jejich výrobky byly v souladu s platnými právními předpisy, a musí provést příslušný postup posouzení shody*. Byl-li soulad výrobku prokázán, připojí na výrobek označení CE.

Dovozci musí zajistit, aby výrobce provedl příslušný postup posouzení shody, aby výrobek nesl požadované označení shody CE a aby k němu byly přiloženy požadované doklady.

Distributoři musí jednat s řádnou péčí a ověřit, zda výrobek má požadovanou dokumentaci a označení shody CE.

Nařízení poskytuje společnou sadu různých postupů posouzení shody, zvaných moduly. Zákonodárci musí rozhodnout, který modul je nejvhodnější s ohledem na riziko, které výrobek může představovat.

Jsou zavedena jednotná pravidla pro určování a monitorování oznámených subjektů, které provádějí posuzování shody na základě právních předpisů EU. Nařízení stanoví jejich povinnosti, pokud je požadováno posouzení shody výrobku třetí stranou (tj. prohlášení nezávislého subjektu o shodě).

Pravidla pro dozor nad trhem se zabývají výrobky, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost nebo nesplňují požadavky platných právních předpisů.

KLÍČOVÉ POJMY

* Označení CE: vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí a že prošel příslušným postupem posouzení shody.

* Posouzení shody: postup prokazující, že výrobek splňuje konkrétní požadavky týkající se postupu, služby, systému, osoby nebo subjektu.

KONTEXT

Pro podniky označení CE znamená, že se jejich výrobek může volně pohybovat v Evropském hospodářském prostoru (země EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Spotřebitelům říká, že výrobek, který kupují, splňuje příslušné evropské právní předpisy o výrobcích.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí č. 768/2008/ES

9. 7. 2008

Úř. věst. L 218, 13. 8. 2008, s. 82–128

Poslední aktualizace 22.10.2015