Příslušnost a rozhodné právo v dědických věcech a evropské dědické osvědčení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 650/2012 o dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na všechny občanské aspekty dědění majetku zemřelých osob.

Nepoužije se na:

Nařízení se kromě dědění nevztahuje na jiné oblasti občanského práva, jako je úprava majetkových poměrů v manželství, dary a důchodové připojištění.

Příslušnost a rozhodné právo

Rozhodným právem se bude řídit například:

Uznávání a výkon

Použitím jednoho práva jedním orgánem na dědictví s mezinárodním prvkem nedochází k souběžným řízením s možnými protichůdnými soudními rozhodnutími. Je také zárukou toho, že rozhodnutí vydaná v jedné zemi EU jsou uznávána v celé EU, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Rozhodnutí vykonatelná v zemi EU, kde byla vydána, jsou vykonatelná v jiné zemi EU, pokud tam byla na žádost kterékoli dotčené strany prohlášena vykonatelnými místním soudem.

Evropské dědické osvědčení

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 5. července 2012.

KONTEXT

Další informace najdete na portálu e-justice.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107–134)

Postupné změny nařízení (EU) č. 650/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 30–84). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 25.01.2016(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).