Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální společná pravidla pro určování trestných činů obchodování s lidmi a pro trestání pachatelů. Stanoví rovněž opatření pro lepší prevenci tohoto jevu a posílení ochrany obětí.

KLÍČOVÉ BODY

Definice

Sankce: směrnice ukládá sankce s horní hranicí trestu odnětí svobody ve výši nejméně pěti let a ve výši nejméně deseti let v případě přitěžujících okolností, například pokud byl trestný čin spáchán na oběti, která je zvlášť zranitelná (například na dětech), nebo pokud byl spáchán v rámci zločinného spolčení.

Trestní stíhání: Země EU mohou stíhat své státní příslušníky za trestné činy spáchané v jiné zemi EU a využívat prostředky vyšetřování, jako je odposlouchávání (například telefonických hovorů či e-mailů).

Podpora poskytovaná obětem: obětem je poskytována pomoc během trestního stíhání, ale i před ním a po něm, aby mohly vykonávat práva, která nabyly v rámci postavení oběti v trestním řízení. Pomoc může sestávat z ubytování v bezpečných domovech, poskytnutí lékařské a psychologické pomoci a informačních služeb a tlumočení.

Na děti a dospívající (do 18 let) se vztahují další opatření, jako je tělesná a psychosociální podpora, přístup ke vzdělávání a případně možnost jmenovat opatrovníka nebo zástupce. Měli by je okamžitě ve vhodných prostorách vyslechnout zkušení odborníci. Oběti mají právo na policejní ochranu a právní pomoc, aby mohly uplatnit nárok na odškodnění.

Prevence: Země EU musí podniknout kroky s cílem:

Byla jmenována koordinátorka EU pro boj proti obchodování s lidmi, která má zajistit soudržný a koordinovaný přístup k řešení tohoto jevu.

S cílem pomoci vnitrostátním orgánům kontrolovat zneužívání práva na volný pohyb vydala Komise příručku o účelových sňatcích mezi občany EU a státními příslušníky ze zemí mimo EU. Některé nucené sňatky mohou například zahrnovat prvky obchodování s lidmi.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 15. dubna 2011. Musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 6. dubna 2013.

KONTEXT

Obchodování s lidmi výslovně zakazuje Listina základních práv EU (článek 5). EU vytvořila komplexní právní a politický rámec pro řešení tohoto jevu, a to zejména prostřednictvím této směrnice (2011/36/EU) a Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1–11)

Poslední aktualizace 25.07.2018