Dohoda se Spojenými státy o vydání

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dohoda o vydání mezi Evropskou unií a USA

Rozhodnutí 2009/820/SZBP o uzavření dohod o vydávání a vzájemné právní pomoci mezi EU a USA

Rozhodnutí 2003/516/EK o podpisu dohod o vydávání a vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi EU a USA

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

Dohoda stanoví podmínky související s vydáváním pachatelů trestných činů mezi EU a USA s ohledem na zlepšení spolupráce v rámci jejich platných vztahů v oblasti vydávání.

Rozhodnutí uzavírá jménem EU dohodu s USA o vydávání.

KLÍČOVÉ BODY

Dohoda doplňuje dvoustranné smlouvy o vydávání mezi zeměmi EU a USA a posiluje spolupráci v rámci jejich platných vztahů v oblasti vydávání.

Trestné činy podléhající vydání

Mezi trestné činy podléhající vydání patří:

Pokud dožádaná země povolí vydání za trestný čin podléhající vydání, musí povolit vydání i za jakýkoliv jiný trestný čin, který je součástí žádosti, za předpokladu, že tento trestný čin lze potrestat trestem odnětí osobní svobody až na jeden rok a jsou splněny všechny další požadavky pro vydání.

Žádosti o vydání

Postupy vydávání osob

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne neděle pondělí 1. února 2010.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 27–33)

Rozhodnutí Rady 2009/820/SZBP ze dne 23. října 2009 o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie (Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 40–41)

Rozhodnutí Rady 2003/516/EU ze dne 6. června 2003 o podpisu dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vydávání a vzájemné právní pomoci ve věcech trestních (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 25–26)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2009/933/SZBP ze dne 30. listopadu 2009 o rozšíření územní působnosti Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 4–5)

Informace ohledně vstupu v platnost dohod o vydávání a o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 11)

Rámcové Rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy - Prohlášení některých členských států při přijetí rámcového rozhodnutí (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1–20)

Následné změny rozhodnutí 2002/584/JHA byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 05.12.2019