Dohoda se Spojenými státy o vzájemné právní pomoci

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi EU a USA

Rozhodnutí 2009/820/SZBP o uzavření dohod o vydávání a vzájemné právní pomoci jménem EU mezi ní a Spojenými státy americkými

Rozhodnutí 2003/516/EU o podpisu Dohod mezi EU a USA o vydávání a o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Země EU a USA použijí podmínky této rámcové dohody ke svým dvoustranným smlouvám o vzájemné právní pomoci. Při neexistenci takové smlouvy se EU a USA zavazují zajistit, že bude dohoda použita.

V případě, že stávající dvoustranné smlouvy mezi zeměmi EU a USA nejsou slučitelné s dohodou, měl by být rozhodující rámec EU.

Vzájemná právní pomoc

Pomoc správním orgánům

Ochrana osobních údajů

Přezkum dohody

V souladu se článkem 17 této dohody provedla EU a USA přezkum fungování této dohody v letech 2015–2016. Závěrem tohoto přezkumu je, že obecně byla tato dohoda úspěchem. Proces přezkoumávání také vyústil v doporučení ke zlepšení praktického fungování vztahu EU a USA v oblasti vzájemné právní pomoci, včetně lepšího sdílení znalostí mezi právníky o zákonech a procesech každé ze zemí a lepšího využití technologií ke zrychlení předávání požadavků a důkazních prostředků a obecné komunikace.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. února 2010. Byla v zemích EU provedena dvoustrannými nástroji.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34-42)

Rozhodnutí Rady 2009/820/SZBP ze dne 23. října 2009 o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie (Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 40–41)

Rozhodnutí Rady 2003/516/EU ze dne 6. června 2003 o podpisu dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vydávání a vzájemné právní pomoci ve věcech trestních (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 25–26)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 3–13)

Informace ohledně vstupu v platnost dohod o vydávání a o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 11)

Poslední aktualizace 16.04.2019