Lepší ochrana obětí v trestním řízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2012/29/EU – minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice stanovuje následující práva:

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 15. listopadu 2012. Země EU ji musely začlenit do svého vnitrostátního práva do 16. listopadu 2015.

KONTEXT

Směrnice nahrazuje rámcovou směrnici EU 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Poslední aktualizace 15.02.2016