Vyživovací povinnosti

Toto nařízení se týká přeshraničních řízení ve věci vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů. Stanovuje společná pravidla pro celou Evropskou unii (EU), jež mají zajistit vymáhání pohledávek výživného, i když se povinný nebo oprávněný nacházejí v jiné zemi EU.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

PŘEHLED

Toto nařízení předkládá řadu opatření, jež mají usnadnit placení pohledávek výživného v přeshraničních situacích. Tyto pohledávky vyplývají z povinnosti pomáhat členům vlastní rodiny. Mohou mít například formu výživného vypláceného dítěti nebo bývalému manželovi nebo manželce po rozvodu.

Nařízení se použije na vyživovací povinnosti vyplývající ze vztahů:

Příslušnost

K rozhodování ve věcech vyživovacích povinností je v členských státech příslušný:

Pokud nejde o spor týkající se vyživovacích povinností k dítěti mladšímu osmnácti let, mohou se strany za určitých podmínek dohodnout, který soud nebo soudy země EU budou příslušné pro řízení sporu.

Jestliže se odpůrce řízení účastní před soudem země EU, stane se tento soud příslušným, pokud proti tomu odpůrce nemá námitky.

Pokud žádná z výše uvedených podmínek není splněna, spor může být za určitých podmínek předložen soudům země EU společné státní příslušnosti stran.

Jestliže není splněna žádná z výše uvedených podmínek, mohou spor rozhodnout soudy země EU, k nimž má spor dostatečnou vazbu, pokud řízení není možné rozumně zahájit v zemi, k níž má daný spor úzkou vazbu.

Je-li vydáno rozhodnutí ve věci vyživovacích povinností v zemi EU, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu, nemůže povinný podat návrh na změnu rozhodnutí v jiné zemi EU. Oprávněný však může souhlasit, že spor bude rozhodován u jiného soudu.

Je-li u soudů různých zemí EU zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž stranami, příslušnost náleží soudu, který řízení zahájil jako první.

Předběžná nebo zajišťovací opatření je možné u soudů země EU navrhnout i tehdy, kdy je pro rozhodnutí ve věci samé příslušný na základě tohoto nařízení soud jiné země EU.

Uznávání a výkon rozhodnutí

Rozhodnutí o vyživovacích povinnostech vydané v zemi EU se uzná v jiné zemi EU, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Převážná většina zemí EU je vázána Haagským protokolem ze dne 23. listopadu 2007 o rozhodném právu ve věcech vyživovacích povinností.

Pokud jsou rozhodnutí vydaná ve státě, který je vázán Haagským protokolem z roku 2007, není možné uznání napadnout.

Pokud bylo rozhodnutí vydáno ve státě, který není vázán Haagským protokolem z roku 2007, je možné v určitých případech jeho uznání odmítnout a může být vykonatelné v jiném státě, pokud je v tomto státě získáno prohlášení vykonatelnosti.

Ve všech případech může soud původu prohlásit rozhodnutí za předběžně vykonatelné. Rozhodnutí vydané v jedné zemi EU, které je vykonatelné v členském státě výkonu, se vykoná za stejných podmínek jako rozhodnutí vydané v této zemi EU výkonu.

Rozhodnutí vydané v jedné zemi EU nesmí být v žádném případě přezkoumáváno ve věci samé v zemi EU, ve které bylo navrženo uznání, prohlášení vykonatelnosti nebo výkon.

Bezplatná právní pomoc může být poskytnuta v případě všech návrhů, které se týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobě mladší 21 let, pokud jsou tyto návrhy podány prostřednictvím ústředních orgánů.

Ústřední orgány

Každá země EU určí ústřední orgán pověřený pomáhat zúčastněným stranám při podání návrhu a vymáhání pohledávek výživného. Tyto orgány zejména přijímají a předávají návrhy podle tohoto nařízení a činí všechna potřebná opatření k zahájení nezbytných řízení či k jejich usnadnění.

Ústřední orgány spolupracují navzájem, podporují spolupráci mezi příslušnými orgány ve svých zemích a usilují o vyřešení obtíží, které mohou vzniknout při používání tohoto nařízení. K tomu využívají Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci.

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nahrazuje ustanovení týkající se vyživovacích povinností nařízení (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Také nahrazuje nařízení (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, s výjimkou evropských exekučních titulů týkajících se vyživovacích povinností a vydaných v zemi EU, která není vázána Haagským protokolem z roku 2007.

Toto nařízení se použije ode dne 18. června 2011.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 4/2009

30. 1. 2009

Úř. věst. L 7 ze dne 10. 1. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/325/ES ze dne 27. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech (Úřední věstník L 120 ze dne 5. 5. 2006).

Rozhodnutí Komise 2009/451/ES ze dne 8. června 2009 o úmyslu Spojeného království přijmout nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Úřední věstník L 149 ze dne 12. 6. 2009).

Rozhodnutí Rady 2011/220/EU ze dne 31. března 2011 o podpisu Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (Úř. věst. L 93 ze dne 7.4.2011)

Podle tohoto rozhodnutí dne 6. dubna 2011 EU podepsala Haagskou úmluvu ze dne 23. listopadu 2007, která zřizuje mezi smluvními stranami celosvětový systém pro vymáhání pohledávek výživného.

Rozhodnutí Rady 2011/432/EU ze dne 9. června 2011 o schválení Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (Úřední věstník L 192 ze dne 22. 7. 2011).

Rozhodnutí Rady 2014/218/EU ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy I, II a III rozhodnutí 2011/432/EU o schválení Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (Úřední věstník L 113 ze dne 16. 4. 2014).

Podle těchto rozhodnutí Unie uložila listiny o schválení úmluvy dne 9. dubna 2014. Úmluva vstoupí v platnost ve všech zemích EU kromě Dánska dne 1. srpna 2014. Úmluva nabízí komplexní rámec řešení otázek ve věcech vyživovacích povinností s dalšími zeměmi mimo EU, které jsou také smluvní stranou úmluvy.

Poslední aktualizace: 25.09.2014