Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Nařízení 439/2010 zřizuje Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu s cílem posílit spolupráci mezi členskými státy v této oblasti a pomáhat jim při zvládání krizových situací.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

PŘEHLED

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) je agentura Evropské unie (EU) a působí od roku 2011. Jeho úlohou je:

Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko by se k systému EASO měly brzy připojit jako přidružené země, jakmile budou ratifikovány dohody, které EU vyjednala s každou z těchto zemí.

Podpora spolupráce členských států v oblasti azylu

Úloha EASO v této oblasti zahrnuje:

Podpora pro členské státyvystavené mimořádnému tlaku

Úřad EASO koordinuje mimořádnou pomoc pro členské státy, na jejichž zařízení pro přijímání uprchlíků a azylové systémy jsou kladeny značné nároky, tím, že poskytuje dočasnou podporu a pomoc.

Tato pomoc zahrnuje zejména vyslání azylových podpůrných týmů do členských států, které o to požádají. Tyto týmy poskytují své odborné znalosti týkající se tlumočnických služeb, informace o zemích původu a znalosti při zpracovávání a správě žádostí o azyl.

Když úřad EASO rozhodne o vyslání jednoho nebo více azylových podpůrných týmů, vytvoří společně s žádajícím členským státem operační plán, v němž definuje:

Odborníky z podpůrných týmů dávají k dispozici členské státy a tito odborníci jsou součástí azylové rezervy EASO.

Provádění společného evropského azylového systému (CEAS)

Úřad EASO přispívá k provádění systému CEAS uvnitř i vně Evropské unie.

Pokud jde o vnitřní rozměr systému CEAS, přispívá úřad EASO zejména k těmto činnostem:

Pokud jde o vnější rozměr systému CEAS, má úřad EASO zodpovědnost zejména za tyto činnosti:

Struktura a správa úřadu EASO

Správní rada je plánovacím a kontrolním orgánem úřadu EASO. Skládá se ze zástupců členských států EU a přidružených zemí, Evropské komise a zástupce Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Výkonný ředitel je jmenován správní radou a zodpovídá za každodenní řízení úřadu. Je také jeho statutárním zástupcem.

Poradní fórum je prostor pro trvalý dvoustranný dialog, výměnu informací a sdílení poznatků mezi úřadem EASO a občanskou společností. Dává dohromady odborníky na mnoho aspektů azylové problematiky.

Úřad získává příjem zejména z příspěvku z celkového rozpočtu EU a z příspěvků přidružených zemí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 439/2010

18. 6. 2010

-

Úř. věst. L 132 ze dne 29. 5. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2010/762/EU zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 25. února 2010, kterým se určuje sídlo Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř.věst.L 324,9.12.2010).

Toto rozhodnutí stanoví sídlo Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu ve Valettě na Maltě.

Rozhodnutí Rady 2014/185/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř.věst.L 102, 5.4.2014).

Rozhodnutí Rady 2014/186/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř.věst.L 102, 5.4.2014).

Rozhodnutí Rady 2014/194/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř.věst.L 106, 9.4.2014).

Rozhodnutí Rady 2014/204/EU o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř.věst.L 109, 12.4.2014).

Poslední aktualizace: 22.07.2014