Smluvní závazkové vztahy v EU – určování, které vnitrostátní právo se použije

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 593/2008 – právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení se nevztahuje na věci daňové, celní či správní ani na zacházení s důkazy a postupy soudního řízení. Také se nevztahuje na smluvní závazky, které se týkají:

Působnost práva rozhodného pro smlouvu

Podle tohoto nařízení se určuje vnitrostátní rozhodné právo na základě různých aspektů smlouvy, například:

Volba práva

Rozhodné právo při neexistenci volby práva

Pokud se strany nedohodly na rozhodném právu, řídí se pravidla druhem smlouvy:

Pokud má smlouva užší vazbu k jiné zemi, než jak to stanoví tato pravidla, použije se právo této jiné země. Totéž platí, když není možné určit žádné rozhodné právo.

Zvláštní smlouvy

Pro některé konkrétní druhy smluv nařízení stanoví možnosti pro výběr práva a určuje rozhodné právo v případě, že se na něm strany nedohodly. Patří k nim:

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Toto nařízení se použije na smlouvy uzavřené po 17. prosinci 2009.

KONTEXT

Smluvní a mimosmluvní závazky

KLÍČOVÝ POJEM

* Promlčení: vliv plynutí času na trvání a ukončení práv

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6–16)

Postupné změny nařízení (ES) č. 593/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40–49)

Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 10–16)

Poslední aktualizace 11.01.2016