Společná přistěhovalecká politika pro Evropu

Společná evropská přistěhovalecká politika musí poskytovat flexibilní rámec, který bere v úvahu konkrétní situaci v jednotlivých zemích Evropské unie (EU) a který je prováděn v partnerství mezi zeměmi a orgány EU. Toto sdělení stanovuje deset zásad, na kterých společná politika bude stavět, a nezbytná opatření pro provádění těchto zásad. Jejich cílem je zajistit, aby legální přistěhovatelství přispívalo k socioekonomickému rozvoji EU, aby kroky zemí EU byly koordinované, aby se spolupráce s třetími zeměmi rozvíjela dále a aby potírání nelegálního přistěhovatelství a obchodování s lidmi bylo efektivní.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. června 2008 – Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (KOM(2008) 359 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Toto sdělení obsahuje deset obecných zásad s konkrétními kroky pro jejich provedení, na jejichž základě bude formulována společná evropská přistěhovalecká politika. Pro dosažení koordinovaného a integrovaného přístupu k přistěhovalectví jsou tyto zásady zahrnuty do tří hlavních proudů politiky Evropské unie (EU), tj. prosperity, solidarity a bezpečnosti.

Společná přistěhovalecká politika bude vypracována v partnerství mezi zeměmi EU a orgány. Pravidelně bude kontrolována pomocí nového monitorovacího a hodnoticího mechanismu, včetně každoročního hodnocení. Evropská rada bude na základě zprávy Komise o situaci ohledně přistěhovalectví na evropské úrovni a na vnitrostátních úrovních předkládat doporučení.

PROSPERITA: přínos legálního přistěhovalectví k socioekonomickému rozvoji EU

Jasná pravidla a rovné podmínky

Společná přistěhovalecká politika by se měla vyznačovat přehledností, transparentností a spravedlností a měla by být zaměřena na podporu legálního přistěhovalectví. Měl by tak být zajištěn přenos nezbytných informací týkajících se legálního vstupu a pobytu v EU státním příslušníkům třetích zemí. Kromě toho by mělo být zaručeno spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří pobývají v EU legálně. Pro zavedení těchto zásad do praxe by EU a její země měly:

Soulad mezi kvalifikací a potřebami

Přistěhovalectví z ekonomických důvodů by v rámci Lisabonské strategie mělo reagovat na hodnocení vycházející ze společných potřeb trhu práce EU. Měl by být brán v úvahu pokrok v rámci všech úrovní a kvalifikací a odvětví v souvislosti se znalostní ekonomikou a hospodářským růstem. Současně by se nemělo zapomínat na zásadu upřednostňování pracovníků z členských států EU, práva zemí EU stanovit objemy přijímaných pracovníků a práva přistěhovalců. V praxi to pro EU a její země znamená:

Integrace je klíčem k úspěšnému přistěhovalectví

Měla by být podporována integrace jako „dvousměrný proces“, splňující společné základní zásady integrace. Měla by být posílena účast přistěhovalců, zatímco by se měla rozvíjet sociální soudržnost a přístupy k rozmanitosti v hostitelských společnostech. Za tímto účelem by EU a její země měly:

SOLIDARITA: koordinace mezi členskými státy a spolupráce s třetími zeměmi

Transparentnost, důvěra a spolupráce

Základem společné přistěhovalecké politiky by měly být zásady solidarity, vzájemné důvěry, transparentnosti, odpovědnosti a sdíleného úsilí mezi EU a jejími zeměmi. Proto by měly usilovat o:

Účinné a soudržné využívání dostupných prostředků

Ve jménu solidarity by měly být ve finančním rámci brány v úvahu konkrétní výzvy, jimž vnější hranice některých zemí EU čelí. V tomto ohledu by EU a její země měly:

Partnerství se třetími zeměmi

Přistěhovalectví by mělo být nedílnou součástí vnějších politik EU. V partnerstvích s třetími zeměmi by měla být podporována spolupráce na všech všech aspektech problematiky migrace. Za tímto účelem by EU a její země měly:

BEZPEČNOST: účinný boj proti nedovolenému přistěhovalectví

Vízová politika, která slouží zájmům Evropy a jejím partnerům

Společná vízová politika by měla usnadňovat vstup legálním návštěvníkům na území EU a zvyšovat vnitřní bezpečnost. Tato vízová politika by se měla opírat o využívání nových technologií a rozsáhlé sdílení informací mezi zeměmi EU. Za tímto účelem by EU a její země měly:

Integrovaná správa hranic

Zásadní je ochrana integrity Schengenského prostoru. Měla by být tedy zlepšena správa vnějších hranic a rozvoj politik souvisejících s hraničními kontrolami by měl být sladěn s politikou celních kontrol a prevence hrozeb. V praxi by EU a její země měly:

Bojovat aktivně proti nedovolenému přistěhovalectví a nulová tolerance k obchodu s lidmi

Měla by být rozvíjena soudržná politika boje s nedovoleným přistěhovalectvím a obchodem s lidmi. Měla by být přijata opatření proti nehlášené práci a nezákonnému zaměstnávání a na ochranu obětí obchodování s lidmi. S cílem dosáhnout těchto cílů by EU a její země měly:

Účinné a udržitelné návratové politiky

Účinné návratové politiky jsou nepostradatelnou složkou politik. Mělo by se zabránit tomu, aby se rozsáhle legalizovalo postavení nezákonně pobývajících osob; přitom by měla zůstat otevřená možnost možnost legalizovat postavení jednotlivců. EU a její země by tak měly:

Kontext

V dnešní Evropě bez vnitřních hranic má řízení přistěhovalectví koordinovaným způsobem maximální význam. EU o to usiluje od roku 1999 pod záštitou Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní podle Smlouvy o fungování Evropské unie). Komise se však domnívá, že dosavadní úspěchy nepostačují. Pro zajištění rámce pro soudržná opatření je zapotřebí celoevropské společné politiky. Vize této politiky byla představena ve sdělení Komise „Směrem ke společné přistěhovalecké politice“ dne 5. prosince 2007. Následně Evropská rada potvrdila význam rozvoje společné politiky a požádala, aby Komise předložila v roce 2008 návrhy.

Poslední aktualizace: 16.05.2011