Sedmý rámcový program: Euratom

Hlavním cílem zvláštního programu v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy je udržitelný rozvoj energie z jaderné syntézy a plnění požadavků bezpečnosti jaderného štěpení, nakládání s jaderným odpadem, efektivnosti a konkurenceschopnosti. Tento dokument upozorňuje na současné problémy a výzvy spojené s jadernou energií v Evropě a představuje hlavní charakteristiky a cíle programu. Každá ze tří tématických oblastí výzkumu, kterými jsou energie z jaderné syntézy, energie z jaderného štěpení a radiační ochrana, má své specifické cíle, ze kterých pro příští čtyři roky vyplývá celá řada činností.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/970/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (Úř. věst. L 400 ze dne 30.12.2006) a;

Rozhodnutí Rady 2006/977/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (Úř. věst. L 400 ze dne 30.12.2006).

PŘEHLED

Samotné jaderné elektrárny vyrábějí v současnosti třetinu zdrojů elektrické energie Evropské unie (EU). Jsou v tomto ohledu preferovaným zdrojem energie. Čistá energie, jaderná energie hraje ostatně klíčovou roli v životním prostředí (snížení emisí skleníkových plynů) a zároveň pomáhá zvyšovat nezávislost, bezpečnost a různorodost energetického zásobování Evropské unie.

Jaderná syntéza * by měla umožnit téměř neomezené dodávky čisté energie. V tomto smyslu představuje projekt ITER (DE) (EN) (FR) * nesporně přidanou hodnotu. Proto je jeho realizace a využití středem současné strategie EU. Tyto snahy však musí doprovázet solidní a cílený evropský program výzkumu a vývoje.

Zatím zůstává jaderné štěpení * proveditelným řešením. V této souvislosti se zdá nezbytné soustředit činnost v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy na jadernou bezpečnost (radiační ochranu *), udržitelné nakládání s odpadem, efektivnost a konkurenceschopnost oblasti jako celku.

Záchrana dodávek energie pro Evropu se tedy soustředí na uchování existujících zdrojů, infrastruktury, dovedností a znalostí, ale také zkoumání nových vědeckých možností a technologií. Z tohoto pohledu, by zvláštní program měl umožnit současně udržet dostatečnou úroveň investic do výzkumu a optimalizovat spolupráci mezi EU a jejími členskými státy.

CHARAKTERISTIKY A OBECNÉ CÍLE

Program Euratom, který probíhá až do roku 2011 je rozdělen na dva zvláštní programy. První pokrývá výzkum v oblasti jaderné syntézy, energie z jaderného štěpení a radiační ochrany. Druhý zahrnuje činnost Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre – JRC) v oblasti jaderné energie.

Maximální celková částka na provádění sedmého rámcového programu na období od roku 2007 do roku 2011 činí 2751 milionů eur. Značná část tohoto rozpočtu půjde na financování mezinárodního projektu v oblasti jaderné syntézy ITER.

Zvláštní program Euratom

Tento zvláštní program se týká následujících oblastí:

V těchto oblastech usiluje hlavně o:

Hlavním přínosem zvláštního programu je posílení výzkumu ve výše uvedených oblastech na úrovni Společenství. Důraz bude také kladen na součinnost a vzájemné doplňování s ostatními politikami a programy Společenství.

V oblasti energie z jaderné syntézy se bude výzkum soustředit na:

V oblasti jaderného štěpení a radiační ochrany má tento program stanovit vědeckou a technickou základnu (bezpečnější, ekonomičtější z hlediska zdrojů, lépe konkurenceschopnou a více ekologickou) nezbytnou pro lepší nakládání s energií, odpady a jejími důsledky.

Dále budou ukazatelé výkonnosti seřazeny do třech úrovní:

Pokud jde o rozpočet, částka potřebná k provádění zvláštního programu na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2011 se odhaduje na 2 234 milionů eur. Rozdělení mezi jednotlivé oblasti činnosti bude následující:

Činnost Společného výzkumného střediska

Činnost Společného výzkumného střediska v jaderné oblasti má přispět k podpoře všech činností výzkumu prováděných v nadnárodní spolupráci v následujících tématických oblastech:

Cíle a hlavní rysy těchto činností jsou uvedeny v příloze rozhodnutí 2006/977/Euratom.

Částka potřebná k provádění tohoto zvláštního programu se odhaduje na 517 milionů eur.

Je třeba si uvědomit, že při provádění 7. rámcového programu včetně různých zvláštních programů a všech s nimi spojených výzkumných činností je nutné brát ohled na základní etické principy i na společenské, právní, sociálně-ekonomické a kulturní aspekty a na rovnost žen a mužů.

TÉMATICKÉ OBLASTI VÝZKUMU

Každá tématická oblast (energie jaderné syntézy, jaderné štěpení a radiační ochrana) má svůj obecný cíl, který obsahuje řadu činností. Co se týče jaderného štěpení a radiační ochrany, byly pro ně také stanoveny zvláštní cíle.

Energie z jaderné syntézy

Obecným cílem je zde mobilizace všech účastníků (výzkumníků, průmyslu, podniků, tvůrců politik, atd.) a seznámení se s vědeckým světem kolem evropského programu výzkumu energie z jaderného štěpení (DE) (EN) (FR). Konkrétně se úsilí zaměří na výstavbu a provoz reaktoru ITER a jeho nástupce DEMO *, ale i větší projekty související s rozvojem jaderné syntézy.

Zvažované činnosti se budou týkat sedmi následujících aspektů:

Účast EU na projektu ITER se projeví zejména v:

V DEMO bude balíček technologických pokusů sloužit jako vzor pro budoucí reaktory na průmyslovou jadernou syntézu, proběhne fáze testování a ověřování materiálů a technologií stejných jako materiály a technologie použité v reaktoru.

Kromě činností speciálně zaměřených na ITER a DEMO, bude důraz kladen také na získávání dovedností a rozšiřování základních znalostí v klíčových oblastech týkajících se rozvoje budoucích elektráren na principu jaderné syntézy. Cíle jsou dva: výzkum by měl umožnit zlepšit technickou proveditelnost jaderné syntézy a současně zajistit její hospodářskou rentabilitu. Za tímto účelem se výzkum zaměří hlavně na:

Aby program odpovídal potřebám ITER a celkově potřebám výzkumu energie získávané jadernou syntézou v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání a odborné přípravy, obsahuje:

V oblasti infrastruktury, bude realizace ITER v Evropě cílem nového evropského výzkumného programu.

Pro zohlednění případných vznikajících potřeb či nenadálých politických nutností v oblasti energetického zásobování, klimatických změn a udržitelného rozvoje, musí být vytvořen zrychlený program rozvoje jaderné syntézy. To způsobí, že se energie z jaderné syntézy dostane na trh. Hlavním cílem tohoto zrychleného programu, který bude současně jeho ukončením, je realizace DEMO dříve než se původně předpokládalo.

Jaderné štěpení

V této oblasti se zdá, že obecných cílů bude několik:

Přesněji řečeno, jaderné štěpení stále vyvolává spoustu otázek, pokud jde o nakládání s jaderným odpadem. Zde se činnosti výzkumu a vývoje soustředí na:

Pokud jde o jaderná zařízení, budou také v rámci tohoto programu realizována opatření zajišťující bezpečnější, hospodárnější, ekologičtější využití zdrojů, které by zajistilo jejich konkurenceschopnost.

Program také podporuje koncepci, renovaci, výstavbu a využití infrastruktury výzkumu v oblasti jaderného štěpení. Součástí priorit je také zjednodušit nadnárodní přístup výzkumníků k této infrastruktuře.

Na podporu rozšiřování vědeckých dovedností a znalostí v celé oblasti byla aplikována různá opatření na lidské zdroje a odborné vzdělávání v Evropě i mimo ní. Tato opatření usilují především o to, aby v systému bylo dostatek kvalifikovaných vědců a techniků, a to pomocí:

Radiační ochrana

Při výzkumu zaměřeném zejména na rizika spojená s dlouhým vystavováním nízkým dávkám záření se soustředí radiační ochrana zejména na:

Kontext

Od roku 1984 provádí EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje politiku založenou na víceletých rámcových programech. Sedmý rámcový program je už druhý od vytvoření Lisabonské strategie v roce 2000 a má v příštích letech sehrát rozhodující roli při růstu a zaměstnanosti v Evropě. Přáním Komise je rozvíjet „trojúhelník znalostí“ tvořený politikami výzkumu, vzdělávání a inovace, který umožní předat vědění do služeb hospodářského rozvoje a sociálního a environmentálního pokroku.

Klíčové pojmy aktu

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/970/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 400 ze dne 30. 12. 2006

Rozhodnutí 2006/977/Euratom

1. 1. 2007–31. 12. 2011

Úř. věst. L 400 ze dne 30. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007-2011) (Úř. věst. L 400 ze dne 30. prosince 2006).

Nařízení se týká způsobu účasti podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) (2007-2011). Dokument je rozdělen do čtyř kapitol: úvodní ustanovení (předmět, definice a důvěrnost), účast na nepřímých akcích (podmínky účasti, aspekty postupů atd.), pravidla pro šíření a využívání (vlastnictví, ochrana, zveřejňování, šíření a využívání nových i stávajících znalostí a přístupová práva k těmto znalostem) a zvláštní pravidla pro účast na akcích v rámci tematické oblasti „výzkum energie z jaderné syntézy“.

Poslední aktualizace: 10.07.2007