Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2007–2013)

Ve snaze přispět ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých evropských regionů a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů toto nařízení definuje druhy činností, které je možné financovat z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Také stanoví úkoly tohoto fondu a rozsah jeho pomoci s ohledem na cíle „Konvergence“, „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „Evropská územní spolupráce“ reformované politiky soudržnosti pro období 2007–2013.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví úkoly a rozsah pomoci EFRR. Oblast působnosti EFRR se stanoví s ohledem na cíle „Konvergence“, „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „Evropská územní spolupráce“, jak jsou vymezeny obecnými ustanoveními o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.

Účel

Účelem EFRR je přispívat k posilování hospodářské a sociální soudržnosti tím, že vyrovnává regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí.

Oblast působnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj soustředí svou pomoc na tematické priority, které odráží různý charakter cílů „Konvergence“, „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „Evropská územní spolupráce“. Jedná se zvláště o financování:

Konvergence

V rámci cíle „Konvergence“ soustředí Evropský fond pro regionální rozvoj svou pomoc na podporu udržitelného integrovaného hospodářského rozvoje a zaměstnanosti. Operační programy v členských státech jsou zaměřeny na modernizaci a diverzifikaci regionálních hospodářských struktur, mimo jiné v těchto oblastech:

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

V rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ soustředí Evropský fond pro regionální rozvoj svou pomoc na tyto tři priority:

Evropská územní spolupráce

V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ soustředí Evropský fond pro regionální rozvoj svou pomoc na tyto priority:

Na žádost členských států může Komise navrhnout pravidla pro některé kategorie výdajů, která nahradí vnitrostátní pravidla.

Členské státy určí společný řídící orgán, společný certifikační orgán a společný auditní orgán.

Jak je uvedeno v obecných ustanoveních, členské státy mohou využít právní nástroj pro spolupráci, Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), a pověřit je úkoly řídícího orgánu a společného technického sekretariátu.

Aby byl projekt vybrán, musí zahrnovat příjemce nejméně ze dvou zemí, kteří u každé operace spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: příprava, provádění, využívání pracovníků a financování. V rámci nadnárodní spolupráce lze program provádět v jediném členském státě, pokud byl předložen subjekty náležejícími do nejméně dvou členských států. Pokud jde o sítě spolupráce a výměny zkušeností, musí obsahovat alespoň tři příjemce nejméně ze tří regionů minimálně ze dvou členských států, kteří musí spolupracovat čtyřmi výše uvedenými způsoby.

Operační program musí obsahovat hlavně tyto informace:

Podmínky financování závisí na lokalitě. Spolufinancování může dosáhnout:

Zvláštní povaha území

Evropský fond pro regionální rozvoj věnuje mimořádnou pozornost zvláštní povaze území. Činnosti zaměřené na městský rozměr jsou zahrnuty do operačních programů na základě zkušeností iniciativy URBAN. Činnost EFRR totiž směřuje k řešení hospodářských, environmentálních a sociálních problémů měst.

Pokud jde o venkovské oblasti a oblasti závislé na rybolovu, pomoc EFRR se musí soustředit na diverzifikaci hospodářství, zvláště:

Oblastem s přírodním znevýhodněním EFRR přispívá na financování investic, které mají za cíl zlepšit dostupnost, podporovat hospodářské činnosti související s kulturním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podněcovat udržitelný cestovní ruch.

A konečně EFRR přispívá na kompenzaci dodatečných nákladů souvisejících s geografickým znevýhodněním nejvzdálenějších regionů a na:

Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením není dotčena pomoc schválená dříve, než vstoupilo v platnost. Žádosti podané podle nařízení (ES) č. 1783/99 zůstávají v platnosti, ale uvedené nařízení se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2007. Toto nařízení vstupuje v platnost 1. ledna 2007 a mělo by být přezkoumáno nejpozději 31. prosince 2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1080/2006

1. 8. 2006

Úř. věst. L 210 ze dne 31. 7. 2006

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 397/2009

10. 6. 2009

Úř. věst. L 126 ze dne 21. 5. 2009

Nařízení (ES) č. 437/2010

18. 6. 2010

Úř. věst. L 132 ze dne 29. 5. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

OBECNÁ USTANOVENÍ

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.Viz konsolidované znění.

ZPŮSOBILÉ REGIONY A OBLASTI

Rozhodnutí Komise 2006/769/ES ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007–2013 (Úřední věstník L 312 ze dne 11.11.2006).Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2006/597/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů přechodně a na zvláštním základě v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).

Rozhodnutí Komise 2006/595/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „Konvergence“ na období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).Viz konsolidované znění.

ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ PODLE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Rozhodnutí Komise 2006/609/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období 2007 až 2013 (Úřední věstník L 247 ze dne 9.9.2006).Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2006/594/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Konvergence“ pro období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).Pozměněno:Rozhodnutí 2010/475/ES (Úřední věstník L 232 ze dne 2. 9. 2010).

Rozhodnutí Komise 2006/593/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ pro období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).Pozměněno:Rozhodnutí 2010/476/ES (Úřední věstník L 232 ze dne 2.9.2010).

STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úřední věstník L 291 ze dne 21.10.2006). Návrh strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost přijala Rada 6. října 2006. Tyto strategické zásady tvoří orientační rámec pro provádění politiky soudržnosti a pomoc Fondů v období let 2007–2013.

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005 Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti – Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 (KOM(2005) 299 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

HOSPODÁŘSKÁ OBNOVA

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. prosince 2008 s názvem „Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky“ (KOM(2008) 876 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Politika soudržnosti je prvotním zdrojem financí Společenství do reálné ekonomiky. Komise představuje řadu priorit týkajících se lidí, podniků, infrastruktur a energetiky, stejně jako výzkumu a inovací, aby přispěla k oživení evropské ekonomiky a k sociálnímu pokroku. Počítá s navýšením veřejných investic pro období 2007–2013.

Sdělení Komise Evropské radě – Plán evropské hospodářské obnovy (KOM(2008) 800 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

ENERGETIKA – BYDLENÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení. Plán na evropskou hospodářskou obnovu podporuje opatření ve prospěch energetické účinnosti budov. Toto nařízení nabízí rámec pro veřejné investice do této oblasti. Vnitrostátní investiční plány musí být rozvíjeny na nejvhodnější územní úrovni (vnitrostátní, regionální nebo místní). Financování politiky soudržnosti musí umožnit podporu opatření přijatých nejslabšími domácnostmi.

Co se týče výdajů na bydlení spojených s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů, příspěvek EFRR se rozšiřuje na všechny členské státy. Ostatní výdaje na bydlení musí zůstat omezeny na státy přistoupivší po 1. květnu 2004. Článek 7 nařízení 1080/2006, který reaguje na způsobilost výdajů, byl v důsledku toho pozměněn.

Poslední aktualizace: 17.09.2010