Fond soudržnosti (2007-2013)

Nařízení zavádí Fond soudržnosti, který přispívá na financování pomoci v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí v deseti nových členských státech a také ve Španělsku, Řecku a Portugalsku. Fond spadá do cíle „konvergence“ reformované politiky soudržnosti na období 2007-2013.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 (Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006).

PŘEHLED

Pro období 2007-2013 stanoví obecná ustanovení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, že Fond soudržnosti bude podporovat činnost v rámci cíle „Konvergence“. Tento cíl má urychlit konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů zlepšením podmínek růstu a zaměstnanosti.

Strop pro účast Fondu soudržnosti na veřejných výdajích spolufinancovaných členskými státy byl stanoven ve výši 85 %.

Úkoly

Úkolem Fondu soudržnosti je posílit hospodářskou a sociální soudržnost Evropské unie (EU) v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Oblasti podpory

Oblasti pro poskytování podpory z Fondu soudržnosti:

Podmíněnost

Finanční pomoc z fondu lze poskytnout pokud Rada:

Způsobilost výdajů

Pokud jde o způsobilost výdajů, přestože má být stanovena na vnitrostátní úrovni, uvádí nařízení, že příspěvek z Fondu soudržnosti nelze poskytnout na:

Kontext

Další ustanovení týkající se politiky soudržnosti v období 2007–2013 jsou součástí čtyř zvláštních nařízení o:

Politika soudržnosti na období 2007-2013 vychází z interinstitucionální dohody a finančního rámce na léta 2007-2013.

Toto nařízení se použije od 1. srpna 2006. Nařízení (ES) č. 1164/94 se k uvedenému datu zrušuje. Toto nařízení by mělo být přezkoumáno nejpozději 31. prosince 2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1084/2006

1. 8. 2006

Úř. věst. L 210 ze dne 31. 7. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

ZPŮSOBILÉ REGIONY

Rozhodnutí Komise 2007/188/ES ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/596/ES, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (Úř. věst. L 87 ze dne 28.3.2007).

Rozhodnutí Komise 2006/596/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 (Úř. věst. L 243 ze dne 6.9.2006).

Rozhodnutí Komise 2006/595/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle konvergence na období 2007–2013 (Úř. věst. L 243 ze dne 6.9.2006).

ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ PODLE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Rozhodnutí Komise 2006/594/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Konvergence pro období 2007–2013 (Úř. věst. L 243 ze dne 6.9.2006).

STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21.10.2006).

Návrh strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost přijala Rada 6. října 2006. Tyto strategické zásady tvoří orientační rámec pro provádění politiky soudržnosti a pomoc Fondů v období let 2007-2013.

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005, Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti - Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013 (KOM(2005) 299 -nezveřejněno v Úředním věstníku).

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2006) (KOM(2007) 678 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2005) (KOM(2006) 635 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2004) (KOM(2005) 544 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2003) (KOM(2004) 766 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2002) (KOM(2003) 697 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 09.01.2008