Politika soudržnosti na podporu růstu a zaměstnanosti: strategické obecné zásady Společenství (2007-2013)

Strategické obecné zásady Společenství jsou důležitým prvkem nové politiky soudržnosti po roce 2007. Na základě strategických obecných zásad stanoví členské státy své priority v oblasti politiky soudržnosti. Obecné zásady přispívají k uskutečňování dalších přednostních cílů Společenství, zejména cílů vycházejících z lisabonské strategie a v ní obsažených hlavních směrů růstu a zaměstnanosti. Týkají se především investic, zaměstnanosti, znalostí a inovace, územní soudržnosti a spolupráce.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21.10.2006).

PŘEHLED

Strategické obecné zásady politiky soudržnosti po roce 2007 mají dva cíle:

Znovuzahájení lisabonské strategie

Po zasedání Evropské rady v březnu 2005 byla lisabonská strategie obnovena pomocí partnerství pro růst a zaměstnanost. Z hlediska této strategie by se politika soudržnosti měla soustředit na posílení udržitelného rozvoje, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.

Strategické obecné zásady identifikují oblasti, ve kterých může politika soudržnosti přispět k realizaci ostatních priorit Společenství, zejména priorit vyplývajících z lisabonské strategie. Priorit, které jsou v souladu s hlavními směry růstu a zaměstnanosti.

Priority strategických obecných zásad

Strategické obecné zásady se soustředí na tři priority:

Strategické obecné zásady 2007-2013

V souladu s těmito prioritami je cílem obecných zásad:

Investice a zaměstnanost

Aby bylo možno učinit Evropu a její regiony atraktivnější z hlediska investic a zaměstnanosti, navrhuje zpráva tři skupiny opatření.

Především musí být rozšířena a zlepšena dopravní infrastruktura. Za tímto účelem musí členské státy upřednostnit 30 projektů představujících evropský zájem a počítat s investicemi vedlejších propojení. Dále musí být zlepšena dostupnost železniční infrastruktury a propojitelnost izolovaných oblastí s transevropskou dopravní sítí (TEN-T). Totéž platí pro ekologickou dimenzi dopravních sítí a rozvoj pobřežní námořní dopravy.

Za druhé musí být posílen soulad ochrany životního prostředí s růstem, aby byl zajištěn udržitelný hospodářský růst, inovace a vytváření dalších pracovních míst. Za tímto účelem doporučuje zpráva investovat do infrastruktury, vytvářet atraktivní podmínky pro podniky a jejich zaměstnance a zavést riziková opatření. Musí být také zohledněny závazky přijaté EU v Kjótu.

Za třetí musí být snížena závislost na tradičních zdrojích energie zvýšením energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie.

Znalosti a inovace

Cíle růstu a vytváření pracovních míst vyžadují strukturální změny v hospodářství a opětovné zaměření se na činnost založenou na znalostech. Abychom toho dosáhli, je třeba:

Zaměstnanost

Při vytváření dalších pracovních míst vyšší kvality se politika soudržnosti musí snažit přijmout výzvy uvedené v evropské strategii zaměstnanosti. Zejména je třeba modernizací systémů sociální ochrany přilákat a udržet na trhu práce větší počet osob.

Dále musí být zlepšena přizpůsobivost pracovníků a flexibilita trhu práce investováním do lidského kapitálu zlepšením vzdělávání a kvalifikace. Spolu s těmito opatřeními musí být rozšířena kapacita veřejné správy a veřejných služeb a udržena zdravá pracovní síla.

Územní soudržnost a spolupráce

Politika soudržnosti se musí přizpůsobit konkrétním potřebám a rysům určitých zeměpisných problémů a příležitostí. Územní rozměr se týká zejména těchto témat:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005, „Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013“ (KOM(2005) 299 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

LISABONSKÁ STRATEGIE

Sdělení komise ze dne 12. prosince 2006 pro jarní zasedání evropské Rady – Provádění obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. „Rok výsledků“ (KOM(2006) 816 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení komise ze dne 14. listopadu 2006. „Hospodářské reformy a konkurenceschopnost: hlavní poselství zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006“ (KOM(2006) 697 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropské radě ze dne 12. října 2006. „Moderní a vůči inovacím přátelská Evropa“ (KOM(2006) 589 konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 25. ledna 2006 jarnímu zasedání Evropské rady. „Čas zařadit vyšší rychlost - Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006) 30 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 20. října 2005 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Evropské hodnoty v globalizovaném světě - Příspěvek Komise k říjnovému setkání hlav států a vlád“ (KOM(2005) 525 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 20. července 2005 „Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství“ (KOM(2005) 330 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 25.01.2007