Produkce a označování ekologických produktů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví právní rámec pro ekologické produkty. Obsahuje základní cíle a obecné zásady ekologického zemědělství, z nichž mají vycházet pravidla týkající se produkce, označování, kontroly a obchodování se zeměmi mimo EU.

Při harmonizaci pravidel produkce, označování a kontroly ekologických produktů se snaží zajistit

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tento rámec se vztahuje na:

Cíle a zásady

Cíle se zaměřují na udržitelné zemědělství a kvalitu produkce, která musí odpovídat potřebám spotřebitelů.

Obecné zásady se týkají například specifických výrobních metod, využití přírodních zdrojů a přísného omezení syntetických chemických látek.

Navíc toto nařízení stanoví zvláštní zásady, které se týkají zemědělství, zpracování ekologických potravin a ekologických krmiv.

Pravidla výroby

Podle obecných pravidel ekologické produkce jsou geneticky modifikované organismy (GMO) zakázány ve všech svých formách. Pravidla týkající se označování potravin umožňují hospodářským subjektům zajistit dodržování tohoto zákazu. Také je zakázáno používání ionizujícího záření.

Zemědělské podniky, které chtějí provozovat oba typy zemědělské produkce (ekologickou i běžnou), musí mít zvířata a pozemky pro obě tyto činnosti oddělené.

Ekologická rostlinná produkce musí dodržovat určitá pravidla, která se týkají:

Za ekologické produkty se také pokládají volně rostoucí rostliny nasbírané v určitých oblastech, pokud splňují jisté podmínky, které se týkají sběru a oblastí původu (např. místo sběru nebylo nejméně 3 roky ošetřováno neschválenými přípravky). Mořské řasy mohou být také pokládány za ekologické produkty, pokud oblast jejich produkce a sběru splňuje určité podmínky.

Ekologická živočišná produkce musí dodržovat určitá pravidla, která se týkají:

Analogická pravidla se vztahují i na produkci živočichů pocházejících z akvakultury.

Komise schvaluje použití omezeného počtu produktů a látek v ekologickém zemědělství. Tyto produkty mohou být využity jako přípravky na ochranu rostlin, jako krmivo a jako produkty pro účely čištění budov používaných pro živočišnou či rostlinnou výrobu. Komise může také stanovit určité limity a podmínky použití těchto produktů.

Zemědělské podniky, které zahájí novou ekologickou produkci, musí projít obdobím přechodu – přechodovou fází, během níž je nutné dodržovat ekologické postupy. Toto období upravují pravidla stanovená tímto nařízením.

Zpracovaná ekologická krmiva musí obsahovat ekologické suroviny a nesmějí být zpracována za pomoci chemických rozpouštědel. Zpracované potraviny musí obsahovat zejména složky zemědělského původu. Další složky se mohou použít jen tehdy, pokud byla předložena Komisi žádost o schválení. Ekologické kvasinky musí být vyrobeny z ekologických substrátů a jiných schválených složek.

Komise může udělit výjimky z ustanovení týkajících se cílů, pravidel produkce a označování. Tyto výjimky musí být časově omezené a lze je poskytnout jen v určitých případech.

Označování

Označení, propagační materiály nebo obchodní dokumenty mohou přejímat výrazy jako „eko“ a „bio“ k naznačení, že se jedná o ekologický produkt, jeho složky nebo suroviny.

Označení ekologického produktu musí být dobře viditelné na obalu a musí obsahovat kód kontrolního orgánu, který dotyčný produkt certifikoval.

Od 1. července 2010 je povinné použití loga EU na ekologických potravinářských produktech a také označení místa původu surovin, které byly při výrobě produktu použity. Toto označení musí být ve stejném zorném poli jako logo EU.

Kontroly

Dodržování ustanovení obsažených v tomto nařízení zaručuje kontrolní systém, který funguje na základě nařízení (ES) č. 882/2004, a preventivní a kontrolní opatření vypracovaná Komisí. Tento systém zaručuje sledovatelnost potravin v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002.

Povaha a četnost kontrol se stanoví na základě posouzení rizika výskytu případů porušení těchto ustanovení. Kontroly jsou prováděny orgány, které určí země EU. Za určitých podmínek mohou tyto orgány svěřit své kontrolní pravomoci schváleným subjektům, ale zůstávají odpovědné za dozor nad prováděnými kontrolami a udělování výjimek. Země EU musí Komisi pravidelně předávat seznam orgánů a kontrolních subjektů.

Orgány musí také kontrolovat činnosti každého hospodářského subjektu zapojeného do marketingu ekologického produktu před jeho uvedením na trh.

Po této kontrole získává hospodářský subjekt certifikaci potvrzující, že splňuje toto nařízení. Jsou-li zjištěny nesrovnalosti, musí orgán zajistit, aby označení dotyčných produktů neobsahovalo žádný odkaz na ekologickou produkci.

Obchod se zeměmi mimo EU

Produkty dovezené ze zemí mimo EU mohou být také prodávány na trhu EU jako ekologické, pokud splňují požadavky tohoto nařízení a prošly kontrolou. Tuto kontrolu může provést buď subjekt uznaný EU, nebo schválený kontrolní subjekt.

Uvádění na trh a statistický dohled

Žádný orgán země EU nesmí bránit uvádění ekologického produktu na trh. Výjimku tvoří pouze orgány, které prováděly inspekci produktu.

Komise provádí statistický dohled na základě informací, které jí poskytnou země EU. Regulativní Výbor pro ekologickou produkci pomáhá Komisi stanovovat politiky týkající se ekologického zemědělství.

Zrušení

Nařízení (EU) 2018/848 zrušuje a nahrazuje nařízení (EU) č. 834/2007 s účinností od 1. ledna 2021.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2009.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1–23)

Postupné změny nařízení (ES) č. 834/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1–92)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1–84)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 24.09.2018