Bezpečnost potravin – od výrobce až po spotřebitele

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

PŘEHLED

EU se snaží zajistit hygienu potravin ve všech fázích výrobního procesu, od prvovýroby (zejména zemědělská činnost, lov či rybolov) až po koncového spotřebitele. Tento právní předpis EU nepokrývá otázky týkající se výživy, složení nebo kvality ani výroby či přípravy potravin doma.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení a jeho přílohy definují soubor cílů v oblasti bezpečnosti potravin, které musí splňovat firmy působící v potravinářství.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavní zásadou je to, že každý, kdo působí v potravinářství, musí zajistit hygienické postupy v každé fázi výrobního procesu.

Příloha I nařízení pojednává o činnostech spojených s prvovýrobou (tj. zemědělská činnost, lov či rybolov) a zahrnuje dopravu, manipulaci a skladování výrobků prvovýroby a přepravu živých zvířat.

Všeobecné hygienické cíle stanovené v příloze II zahrnují například tyto oblasti:

potravinářské prostory a vybavení,

přepravní podmínky,

potravinářský odpad,

dodávka vody,

osobní hygiena a školení pracovníků v potravinářství,

balení a obaly,

procesy tepelné úpravy.

Kromě toho všechny potravinářské podniky musí dodržovat nařízení (ES) č. 853/2004, které stanoví pravidla pro potraviny živočišného původu.

Někdy je možné udělit výjimky, například malým podnikům, které dodávají přímo místním zákazníkům. Země EU mohou pravidla přizpůsobit tak, aby vyhovovala některým místním podmínkám, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti potravin.

Systém HACCP

Potravinářské podniky (takové, které se nezabývají zemědělstvím na orné půdě ani chovem dobytka, lovem či rybolovem) by měly uplatňovat zásady analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP), které jsou obsaženy v Codex Alimentarius. Tyto zásady však nenahrazují úřední kontroly. Cílem je:

identifikovat kritické kontrolní body a monitorovací postupy,

stanovit nápravná opatření,

stanovit postupy k ověřování účinného fungování opatření,

uchovávat záznamy.

Země EU musí podporovat vytvoření vnitrostátních pokynů založených na zásadách HACCP s možností vytvoření pokynů pro EU, pokud to bude považováno za nezbytné.

Pokud to požadují vnitrostátní nebo evropské právní předpisy, potravinářské podniky musí být schváleny a všechny prostory zaregistrovány příslušným orgánem.

Potraviny dovážené do EU a vyvážené potraviny živočišného původu musí odpovídat normám EU nebo odpovídajícím normám a také dalším požadavkům, které může uložit dovážející země.

Pravidla sledovatelnosti*, zavedená nařízením (ES) č. 178/2002, se nyní vztahují i na potraviny dovážené do EU a vyvážené z EU, s určitými novými požadavky.

Pokud nějaká firma působící v potravinářském průmyslu zjistí, že určitá potravina představuje závažné zdravotní riziko, musí takovou potravinu okamžitě stáhnout z trhu a informovat uživatele a příslušný orgán.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 20. května 2004.

KLÍČOVÝ POJEM

*Sledovatelnost: možnost vysledovat a sledovat potravinu nebo zvíře určené k produkci potravin ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.

KONTEXT

Hygiena potravin – základní právní předpisy na internetových stránkách Evropské komise.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1–54)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 852/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005, s. 1–26). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005, s. 27–59). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 24.11.2015