Evropský úřad pro bezpečnost potravin — zajištění bezpečnosti potravin a zvířecích krmiv v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 178/2002 — obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů týkajících se bezpečnosti potravin

Nařízení (EU) 2019/1381 — transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika EU v potravinovém řetězci mění především Nařízení (EK) č. 178/2002. Usiluje o následující.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení (ES) č. 178/2002 platí od 21. února 2002.

Nová pravidla z nařízení (EU) 2019/1381 se použijí od 27. března 2021.

KONTEXT

Nařízení (EU) 2019/1381 také mění dalších 8 odvětvových aktů (tzn. aktů o specifických souvisejících odvětvích), pokud jde o aspekty transparentnosti:

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Následné změny nařízení (ES) č. 178/2002 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1–28)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1–175)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1–6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29–43)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 22.10.2019