Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – zajištění bezpečnosti potravin a krmiv v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 178/2002 – obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů týkajících se bezpečnosti potravin

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 21. února 2002.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Následné změny nařízení (ES) č. 178/2002 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1–175)

Poslední aktualizace 12.10.2017