Ochrana volně žijících ptáků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Opatření pro ohrožené druhy

Země EU musejí podniknout kroky k zachování nebo obnově populací druhů ptáků na úrovni, která je v souladu s ekologickými, vědeckými a kulturními požadavky, a současně zohlednit hospodářské a rekreační potřeby.

Opatření pro všechny druhy ptáků

Musí být zavedena opatření na ochranu, zachování nebo obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť* pro všechny druhy ptáků.

Tato opatření zahrnují zejména:

Zvláštní opatření

Obecná ochranná opatření

Lov ptáků

Výzkum

Země EU musejí podporovat výzkum za účelem péče, ochrany a rozumného využívání (např. k sestavení vnitrostátních seznamů druhů ohrožených vyhynutím) volně žijících ptáků v Evropě.

Podávání zpráv

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 15. února 2010. Směrnicí 2009/147/ES byla kodifikována a nahrazena směrnice 79/409/EHS a její následné změny.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Stanoviště: přírodní oblast nebo druh prostředí, ve kterém určitý druh živočichů nebo rostlin obvykle žije.
Biotop: oblast s jednotnými podmínkami z hlediska životního prostředí, která poskytuje prostor k životu specifické směsi živočichů a rostlin.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Následné změny směrnice 2009/147/ES byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 115–127)

Poslední aktualizace 28.05.2020