Látky, které poškozují ozonovou vrstvu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (nařízení o ozónu)

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2010.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Vstupní surovina: jakákoli regulovaná látka nebo nová látka, jež je předmětem chemické transformace v procesu, při kterém je zcela změněna proti svému původnímu složení, a jejíž emise jsou zanedbatelné.
Technologická činidla: regulované látky použité jako chemická technologická činidla pro použití, která jsou uvedena v příloze III.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1–30)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1005/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 12.02.2021