Evropská agentura pro životní prostředí - informace a monitorování

Nařízení (ES) č. 401/2009 - Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení popisuje cíle a úkoly Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (EIONET). Ty jim umožňují poskytovat informace, které pomáhají při utváření politik EU v oblasti životního prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

EEA je agentura EU, jejímž cílem je chránit a zlepšovat životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj. Za tím účelem poskytuje objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace, aby:

byla přijímána opatření na ochranu životního prostředí,

byly hodnoceny výsledky těchto opatření,

veřejnost byla neustále informována o stavu životního prostředí a

země EU měly nezbytnou technickou a vědeckou podporu.

Agentura má tyto hlavní úkoly:

shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje, aby EU poskytovala objektivní informace potřebné pro tvorbu efektivních politik v oblasti životního prostředí,

napomáhat monitorování opatření v oblasti životního prostředí,

třídit a posuzovat údaje o stavu životního prostředí a informovat o nich veřejnost,

zajišťovat, aby údaje byly srovnatelné na evropské úrovni,

podporovat začlenění evropských informací o životním prostředí do mezinárodních programů monitorování, jako jsou například programy Organizace spojených národů,

podporovat rozvoj metod posuzování výše škod na životním prostředí a nákladů na předcházení těmto škodám, nákladů na ochranná opatření a na obnovu životního prostředí,

podporovat výměnu informací o nejlepších dostupných technologiích pro předcházení škodám na životním prostředí nebo pro jejich omezení a

jednou za pět let uveřejnit zprávu o stavu životního prostředí, o trendech a výhledech v této oblasti.

Shromažďované informace pokrývají tyto oblasti:

nakládání s odpady,

změna klimatu a přizpůsobení se této změně.

Správní rada EEA se skládá z jednoho zástupce každé členských zemí a ze dvou zástupců Evropské komise a dvou vědeckých odborníků, které jmenuje Evropský parlament. Za každodenní řízení zodpovídá výkonný ředitel.

EEA spolupracuje s dalšími institucemi EU a mezinárodními subjekty, jako je Statistický úřad EU (Eurostat) a Společné výzkumné středisko Evropské unie, s Programem OSN pro životní prostředí a se Světovou zdravotnickou organizací.

EIONET, kterou koordinuje EEA, je informační síť EU zaměřená na otázky životního prostředí. Má zastoupení ve všech zemích EU, jakož i na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a Turecku.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 10. června 2009.

KONTEXT

Internetová stránka Evropské agentury pro životní prostředí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 401/2009

10. 6. 2009

-

Úř. věst. L 126, 21. 5. 2009, s. 13-22.

Poslední aktualizace 22.09.2015