Boj proti nezákonné těžbě dřeva

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) No 995/2010 o povinnostech hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh EU a stanoví předpoklady pro uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Sledování provádění a přístup k informacím

Nejpozději do 30. dubna každého roku musí země, na které se nařízení vztahuje, zpřístupnit veřejnosti a Evropské komisi informace o používání tohoto nařízení v průběhu předchozího kalendářního roku. Na základě údajů, které předložily všechny země EU, Komise též zpřístupní veřejnosti celounijní přehled.

Do 3. prosince 2021 a poté jednou za pět let musí Komise na základě informací, které každý rok obdrží, a zkušeností s jeho uplatňováním přezkoumat fungování a účinnost tohoto nařízení.

KONTEXT

Nezákonná těžba* je všudypřítomný environmentální, hospodářský a sociální problém, který přispívá ke změně klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti, ztrátě příjmů, konfliktům (někdy ozbrojeným) kvůli půdě a zdrojům a korupci.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Náležitá péče: činnost v oblasti řízení rizik s cílem minimalizovat riziko nezákonně vytěženého dřeva (nebo výrobků z tohoto dřeva) nabízeného k prodeji na trhu EU.
Nezákonná těžba: těžba dřeva v rozporu s právními předpisy země těžby.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 115, 27.4.2012, s. 12–16)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 177, 7.7.2012, s. 16–18)

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2173/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 277, 18.10.2008, s. 23–29)

Poslední aktualizace 29.08.2019