Právní předpisy EU v oblasti nakládání s odpadem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/98/ES o odpadech a zrušení některých směrnic

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 2008/98/ES

Pozměňující směrnice (EU) 2018/851

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Vedlejší produkt: látka nebo předmět vzniklý při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba této látky nebo předmětu. Směrnice stanovuje podmínky, za kterých se taková látka nebo předmět nepovažuje za odpad.
Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce: soubor opatření přijatých zeměmi EU, jejichž cílem je zajistit, aby výrobci nesli finanční odpovědnost nebo finanční a organizační odpovědnost za výrobek v rámci jeho životního cyklu i poté, co se stal odpadem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Postupné změny směrnice 2008/98/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1004 ze dne 7. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a vykazování údajů o odpadech v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise C(2012) 2384 (Úř. věst. L 163, 20.6.2019, s. 66–100)

Směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 184, 11.7.2015, s. 13–15).

Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3–24)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 22.06.2020