Energetická náročnost budov

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Změny původní směrnice

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2010/31/EU je v platnosti od 8. července 2010 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 9. července 2012.

Směrnice (EU) 2018/844 je v platnosti od 9. července 2018 a musí nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 10. března 2020.

KONTEXT

Sektor budov EU největším spotřebitelem energie v Evropě, spotřebovává zhruba 40 % energie a zhruba 75 % budov je energeticky neúčinných. Vzhledem k této špatné úrovni energetické účinnosti je jedním z dlouhodobých cílů EU dekarbonizace fondu budov. Tato směrnice je důležitým prvkem zefektivňování budov.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Technický systém budovy: technické zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání budovy či ucelené části budovy, pro teplou vodu, osvětlení, automatizaci nebo ovládání budovy či ucelené části budovy, k výrobě elektřiny na místě, či pro kombinaci těchto účelů; mezi technické systémy budov patří i ty systémy, které využívají energii z obnovitelných zdrojů.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie: budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování) (Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13-35)

Postupné změny směrnice 2010/31/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Doporučení Komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie (Úř. věst. L 208, 2.8.2016, s. 46-57)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok členských států na cestě k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Finanční podpora energetické účinnosti budov (COM(2013) 225 final, 18.4.2013)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1-56)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov (Úř. věst. L 81 ze dne 21. 3. 2012, s. 18-36)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.08.2018