Plynárenské přepravní soustavy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla týkající se přístupu:

Cílem těchto pravidel je boj proti překážkám pro hospodářskou soutěž na trhu EU se zemním plynem a zajištění jeho hladkého fungování.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení určuje:

Certifikace provozovatelů přenosových soustav

Národní regulační orgány musí Evropskou komisi informovat o rozhodnutích týkajících se certifikace provozovatelů přenosových soustav. Komise pak má dva měsíce na to, aby danému národnímu regulačnímu orgánu sdělila své stanovisko. Orgán pak ve věci certifikace provozovatele přenosové soustavy přijme konečné rozhodnutí. Rozhodnutí a stanovisko Komise jsou zveřejněny.

Zřízení Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSO)

Provozovatelé přenosových soustav museli Komisi a Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) předložit do 3. března 2011návrh stanov sítě ENTSO pro zemní plyn, seznam jejích členů a návrh jejího jednacího řádu.

Úkoly sítě ENSO pro zemní plyn týkající se kodexů sítě

Komise musí agenturu ACER a síť ENSO pro zemní plyn konzultovat s cílem vytvořit roční seznam priorit pro rozvoj souborů pravidel (známých jako kodexy sítě). Tyto kodex jsou tvořeny pomocí nezávazného pokynu, který Komise předložila agentuře ACER. Kodexy se týkají zejména:

Úkoly sítě ENTSO pro zemní plyn

Síť ENTSO je odpovědná za přijetí:

Náklady a sazby

Regulační orgány určují sazby nebo metodiky jejich výpočtu. Země EU mohou přijímat rozhodnutí týkající se sazeb, jako je stanovení způsobů aukcí.

Služby přístupu třetích osob

Řízení překročení kapacity

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 3. března 2011. Zrušuje se jím nařízení (ES) č. 1775/2005, a to s účinkem ode dne 3. března 2011.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Přeprava: přeprava zemního plynu z výrobních oblastí ke koncovým spotřebitelům podzemními potrubími.
Provozovatel přenosové soustavy (TSO): subjekt, který přenáší energii, jako je zemní plyn, na vnitrostátní nebo regionální úrovni za použití pevné infrastruktury.
Vyrovnávání: zajištění toho, aby přísun a dodávky plynu do společnosti nebo odběry od ní byly stejné. Vyrovnávání může být dosahováno denně, měsíčně nebo sezónně, přičemž za příliš velkou nerovnováhu mohou být obecně vyměřovány sankce.
Řízení překročení kapacity: překročení kapacity nastává, když přenosová soustava nestačí k přenosu energie podle požadavků trhu. Řízení překročení kapacity zajišťuje používání energie dostupné bez porušení omezení systému.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36–54)

Postupné změny prováděcího nařízení (ES) č. 715/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 (Úř. věst. L 72, 17.3.2017, s. 1–28)

Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (Úř. věst. L 72, 17.3.2017, s. 29–56)

Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (Úř. věst. L 113, 1.5.2015, s. 13–26)

Nařízení Komise (EU) 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, s. 15–35)

Poslední aktualizace 05.07.2018