Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/28/ES – podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice (EU) 2015/1513 mění směrnici 2009/28/ES a právní předpis EU o jakosti benzinu a motorové nafty (směrnice 98/70/ES). Mimo jiné usiluje o zahájení přechodu od konvenčních* biopaliv (první generace) na pokročilá* biopaliva (druhé generace), která přinášejí výrazné snížení skleníkových plynů. Zavádí 7% strop na konvenční biopaliva, který se připočítá k cílům směrnice o obnovitelné energii pro konečnou spotřebu energie v dopravě v roce 2020.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 25. června 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 5. prosince 2010.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Energie z obnovitelných zdrojů: energie z nefosilních zdrojů, jako je energie větrná, solární, geotermální, vodní energie, energie z biomasy a z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů (např. metanu)

Konvenční biopaliva: vyrobená z jedlých plodin, jako je cukr, škrob a rostlinných olejů. Vyrábějí se ze vstupních plodin, které využívají půdu a lze je používat pro potraviny a krmiva.

Pokročilá biopaliva: vyrobená ze zdrojů, které nekonkurují přímo potravinářským plodinám a pícninám, například odpad a zemědělské zbytky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/28/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 21.02.2017