Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010–2020)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu pro osoby se zdravotním postižením – KOM(2010) 636 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Předkládá strategii, jejímž cílem je posílit postavení osob se zdravotním postižením tak, aby mohly zcela využívat svých práv a plně se zapojit do společnosti a hospodářství na rovnoprávném základě s ostatními.

Strategie vychází z Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a také doplňuje strategii Evropa 2020 (strategii EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění) a Listinu základních práv EU Lisabonské smlouvy.

KLÍČOVÉ BODY

V této strategii je zdůrazněno osm oblastí pro společné kroky EU a zemí EU:

přístupnost: zajistit přístupnost zboží, služeb a pomůcek pro osoby se zdravotním postižením,

zapojení do společnosti: zajistit, že osoby se zdravotním postižením budou jakožto občané EU moci plně využívat všechna svá základní práva,

rovnost: zajistit provádění politik (na úrovni EU i jednotlivých zemí), které podporují rovnost,

zaměstnanost: zajistit růst počtu pracovníků s postižením na trhu práce a zajistit lepší přístupnost pracovišť,

vzdělávání a odborná příprava: zajistit, že žáci se zdravotním postižením budou moci využívat přístupný vzdělávací systém a programy celoživotního učení. Evropská komise už zahájila několik iniciativ týkajících se vzdělávání, například Evropskou agenturu pro rozvoj vzdělávání pro studenty se zvláštními potřebami,

sociální ochrana: řešit široce rozšířené sociální problémy, s nimiž se potýkají osoby se zdravotním postižením, například nerovnosti v příjmech, riziko chudoby a sociální vyloučení. K zajištění této sociální ochrany je možné využívat strukturální fondy EU a vnitrostátní opatření v zemích EU,

zdraví: zajistit, aby lidé se zdravotním postižením měli rovný a dostupný přístup ke zdravotnickým službám (v oblasti duševního zdraví) a do zdravotnických zařízení,

vnější činnost: podporovat práva osob se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni.

Má-li být tato strategie prováděna co nejlépe, musí orgány EU a země EU spolupracovat v těchto oblastech:

zlepšování povědomí o otázkách týkajících se zdravotního postižení,

rozvíjení možností financování,

zlepšování sběru statistických údajů a

zajištění prosazování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Zprávu o pokroku provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením obsahuje pracovní dokument útvarů Komise z roku 2014.

KONTEXT

Osmdesát milionů lidí v EU (tedy každý šestý člověk) má nějaké zdravotní postižení, které může být lehkého nebo těžkého stupně. U těchto lidí, kterým jejich postižení často brání zapojit se do společnosti a ekonomiky, je míra chudoby o 70 % vyšší než u průměru populace EU.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu (KOM(2010) 636 v konečném znění ze dne 15.11.2010)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise: Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) Evropskou unií. (SWD(2014) 182 final ze dne 5.6.2014)

Poslední aktualizace 13.10.2015