Expozice azbestu: ochrana zaměstnanců

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Azbest je přirozeně se vyskytující minerál, jehož vláknitá struktura se může rozdělovat na tenká, odolná vlákna. Ve velké míře se používal v mnoha odvětvích, protože vlákna jsou vynikající izolanty (odolné vůči teplu, ohni a chemickým látkám, a nevedou elektřinu).

Jedná se však o obzvláště škodlivou látku (která je v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek klasifikována jako karcinogen kategorie 1A). Pokud se výrobky obsahující azbest naruší, malinká vlákna mohou být vdechnuta, což v průběhu času může způsobovat některá onemocnění, jako je azbestóza*, mezotheliom* a další druhy rakoviny.

Zákaz

Zakázané činnosti jsou takové činnosti, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni azbestovým vláknům při:

Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je zpracování a zneškodňování materiálů vzniklých v důsledku demolice a odstraňování azbestu.

V celé EU platí také všeobecný zákaz jakékoli aplikace azbestu postřikem a pracovních postupů, které zahrnují použití izolačních nebo zvukotěsných materiálů s nízkou hustotou obsahujících azbest.

Odstraňování a demolice

Je povoleno zpracování a zneškodňování materiálů vzniklých v důsledku odstraňování azbestu a demolice, pokud je azbest odstraněn předem naplánovanou operací ještě dříve, než dojde k obecné demolici. Expozici je nutné snížit na minimum:

Posouzení rizik

Pokud by mohlo nastat riziko expozice azbestovému prachu, musí být toto riziko posouzeno s cílem stanovit povahu a stupeň expozice na základě reprezentativního vzorku osobní expozice zaměstnance. Zaměstnavatelé musí před zahájením jakýchkoli prací informovat příslušný orgán v dané zemi EU, a musí mimo jiné uvést:

Limitní koncentrace

Žádný zaměstnanec nesmí být vystaven koncentraci azbestu ve vzduchu vyšší než 0,1 vlákna na cm3. Pokud je tato hodnota překročena, práce musí být zastaveny, dokud nejsou přijata vhodná opatření na ochranu dotyčných zaměstnanců. K těmto opatřením patří:

Školení

Zaměstnavatelé musí zajistit vhodné školení pro všechny zaměstnance, kteří jsou vystaveni nebo by mohli být vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. Školení musí být zajištěno v pravidelných odstupech a musí být pro zaměstnance bezplatné. Školení musí obsahovat informace týkající se:

Posouzení zdravotního stavu a zdravotní dohled

Zdraví každého zaměstnance musí být posouzeno před zahájením expozice. Pro každého zaměstnance musí být zavedena osobní zdravotní dokumentace a posouzení prováděno alespoň jednou za každé tři roky. Lékaři mohou doporučit individuální ochranná opatření, která mohou zahrnovat odvolání dotyčného zaměstnance z jakékoli expozice azbestu.

Odpovědnosti zemí EU

Země EU musí Evropské komisi sdělit znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v této oblasti, a každých pět let podat zprávu o praktickém uplatňování této směrnice. Musí také vést seznam případů azbestózy a mezotheliomu.

Tato směrnice ruší předchozí směrnici (směrnice 83/477/EHS), která byla několikrát podstatně změněna.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 5. ledna 2010.

KLÍČOVÉ POJMY

*Azbestóza: chronické zánětlivé onemocnění plic způsobené vdechováním a zadržováním azbestových vláken. Může vést k vážné dušnosti a nese s sebou zvýšené riziko určitých druhů nádorových onemocnění.

*Mezotheliom: agresivní nádor, který postihuje výstelku plic a břicha. Primární příčinou a rizikovým faktorem je expozice azbestu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (kodifikované znění) (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28–36)

Poslední aktualizace 06.06.2016