Ochrana práv a svobod osob se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2010/48/ES o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A TÉTO ÚMLUVY?

Rozhodnutím se jménem Evropského společenství (nyní EU) přijímá Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, která tvoří přílohu rozhodnutí.

KLÍČOVÉ BODY

Tato mezinárodní úmluva má zaručit osobám se zdravotním postižením plné užívání všech lidských práv a základních svobod.

Za tímto účelem úmluva vychází z řady zásad:

Země, které jsou smluvní stranou úmluvy, musí přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění trvalého dodržování těchto zásad. Rovněž se zavazují podporovat hospodářská, sociální a kulturní práva osob se zdravotním postižením.

Kromě toho by měly být osoby se zdravotním postižením konzultovány při vytváření a provádění právních předpisů a politik, které se jich týkají.

Ochrana před diskriminací

Veškerá diskriminace na základě zdravotního postižení se zakazuje a osoby se zdravotním postižením mají požívat rovnoprávnou a účinnou právní ochranu.

V úmluvě jsou obsažena zvláštní pravidla týkající se dvou skupin obyvatel:

Země, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují odstraňovat stereotypy a podporovat povědomí o schopnostech osob se zdravotním postižením.

Práva uznávaná úmluvou

Úmluva stanoví řadu práv a svobod, na něž mají osoby se zdravotním postižením nárok. Patří mezi ně:

Provádění úmluvy

Provedená opatření mezinárodní spolupráce musí začleňovat osoby se zdravotním postižením, zejména v partnerské spolupráci s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi.

Země musí zřídit jedno nebo více vnitrostátních kontaktních míst, která budou odpovědná za provádění úmluvy, a informovat veřejnost o této úmluvě. Musí zřídit nezávislý mechanismus pro monitorování provádění této úmluvy. Do monitorovacích opatření musí být plně zapojena občanská společnost.

V neposlední řadě musí každá země předložit do dvou let od přistoupení k úmluvě komplexní zprávu o opatřeních přijatých za účelem splnění závazků.

ODKDY TOTO ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA PLATÍ?

Rozhodnutí platí ode dne 26. listopadu 2009. Úmluva vstoupila v platnost dne 3. května 2008 a uplatňuje se ode dne 22. ledna 2011.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35–61)

Poslední aktualizace 18.07.2018