Evropa 2020: strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2010) 2020 v konečném znění) – Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

CO JE CÍLEM STRATEGIE EVROPA 2020?

Cílem strategie Evropa 2020 je zajistit, aby hospodářské oživení Evropské unie (EU) po hospodářské a finanční krizi bylo podporováno řadou reforem, aby mohly být do roku 2020 vybudovány pevné základy pro růst a tvorbu pracovních míst. Strategie řeší nejen strukturální slabiny hospodářství EU a ekonomické a sociální problémy, ale bere v úvahu i dlouhodobé výzvy globalizace, tlaku na zdroje a stárnutí.

KLÍČOVÉ BODY

Provádění strategie v rámci evropského semestru

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise s názvem „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010) 2020 v konečném znění, 3.3.2010)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost(COM (2012) 299 final, 30.5.2012)

Závěry Evropské rady z Bruselu ze dne 25. a 26. března 2010

Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 14. července 2015 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Evropské unie (Úř. věst. L 192 ze dne 18.7.2015, s. 27–31)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848 ze dne 5. října 2015 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 28–32)

Poslední aktualizace 07.02.2017