Modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2011) 567 v konečném znění) – plán modernizace systémů vysokoškolského vzdělávání EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví klíčové priority vysokoškolského vzdělávání v EU. Tento program má umožnit systémům vysokoškolského vzdělávání lépe přispívat ke splnění cílů strategie pro růst Evropa 2020.

Sdělení bylo následováno dvěma zprávami Evropské komise v roce 2013 a 2014 o zlepšení kvality výuky a učení v evropských systémech vysokoškolského vzdělávání a o nových způsobech výuky a učení ve vysokoškolském vzdělávání.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení stanoví pět klíčových prioritních oblastí, kde mají země EU a instituce vysokoškolského vzdělávání působit, jakož i opatření, která na podporu jejich úsilí přijme EU.

Studie z roku 2015 uvádí počty studentů v Evropě, kteří vysokoškolské vzdělávání úspěšně dokončí, i těch, kteří z něj předčasně odejdou.

Příspěvek EU

EU hodlá podporovat úsilí vnitrostátních orgánů a institucí v těchto pěti oblastech tím, že:

Aktivity, které podnikne Komise:

KONTEXT

Více informací najdete v části

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Podpora růstu a zaměstnanosti – plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (KOM(2011) 567 v konečném znění ze dne 20.9.2011)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný příspěvek k programu Evropa 2020 (KOM(2011) 18 v konečném znění ze dne 31.1.2011)

Doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky (Úř. věst. C 191, 1.7.2011, s. 1–6)

Závěry Rady o snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání a o podpoře úspěchu ve škole (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 36–40)

Poslední aktualizace 14.06.2016