Agenda pro mladé lidi zaměřená na vzdělání a dovednosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2010) 477 v konečném znění) — Mládež v pohybu — rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropská unie růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Cílem je poskytnout ucelený balíček politických iniciativ zaměřených na vzdělávání a zaměstnanost mladých lidí v Evropské unii (EU). Pod názvem iniciativa „Mládež v pohybu“ je součástí strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

Aby bylo možné dosáhnout cíle iniciativy Evropa 2020, kterým je zvýšení zaměstnanosti lidí ve věku 20–64 let na 75 %, je nezbytné snížit vysokou úroveň nezaměstnanosti mládeže. V roce 2014 bylo bez práce téměř pět milionů mladých lidí do 25 let. To představuje nezaměstnanost ve výši 21,7 %, tedy více než dvojnásobek míry nezaměstnanosti dospělých. Navíc 7,5 % Evropanů ve věku mezi 15 a 24 lety nebylo zaměstnáno, nevzdělávalo se ani neprocházelo odbornou přípravou.

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni (KOM(2010) 477 v konečném znění, 15.9.2010)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady ze dne 19. listopadu 2010 o iniciativě Mládež v pohybu – integrovaném přístupu k výzvám, kterým čelí mládež (Úř. věst. C 326, 3.12.2010)

Doporučení Rady ze dne 28. června 2011 — Mládež v pohybu – podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (Úř. věst. C 199, 7.7.2011, s. 1–5)

Poslední aktualizace 20.10.2016