Posílená spolupráce EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Prohlášení evropských ministrů odpovědných za odborné vzdělávání a přípravu a Evropské komise o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

CO JE CÍLEM TOHOTO PROHLÁŠENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Kodaňský proces je nedílnou součástí strategického rámce „Vzdělávání a odborná příprava“ (ET 2020) a má přispět k naplnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Proces obsahuje:

Priority

Priority stanovené Kodaňskou deklarací poskytují základ pro dobrovolnou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem do roku 2010 je:

Výsledky

Základem úspěchu EU při dosahování těchto cílů a také kroků vedoucích k dalšímu zlepšení spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se stala řada komuniké.

Maastrichtské komuniké z roku 2004 potvrdilo úspěch kodaňského procesu ve zvýšení viditelnosti a profilu odborného vzdělávání a přípravy na evropské úrovni. Rozvinulo také priority stanovené Kodaňskou deklarací a stanovilo specifické priority pro práci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní úrovni:

Helsinské komuniké z roku 2006 zhodnotilo kodaňský proces a přezkoumalo jeho priority a strategie. Uvedlo řadu úspěchů:

Komuniké z Bordeaux z roku 2008 přezkoumávalo priority a strategie kodaňského procesu ve světle budoucího programu vzdělávání a odborné přípravy po roce 2010. Proces prokázal svou účinnost při podpoře toho, jak odborné vzdělávání a příprava působí na veřejnost, přičemž zachovává rozmanitost vnitrostátních systémů. Nicméně volal po novém impulzu, a to zejména z tohoto hlediska:

Komuniké z Brugg z roku 2010 přineslo dlouhodobé strategické cíle pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období 2011–2020 a 22 krátkodobých cílů na období 2011–2014, které stanovují konkrétní činnosti na vnitrostátní úrovni pro dosažení těchto cílů. Tyto cíle jsou založené na zásadách kodaňského procesu a vycházejí z minulých úspěchů, ale snaží se reagovat na současné a budoucí výzvy.

Jeho závěry uvádějí, že kodaňský proces:

Stanovil, že pokud odborné vzdělávání a příprava mají reagovat na současné a budoucí výzvy, musí evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy mimo jiné:

Závěry z Rigy stanovily seznam nových výstupů pro období 2015–2020 na základě přezkumu výsledků výstupů v období 2011–2014.

Přezkum ukázal, že tyto výstupy pomohly Evropské unii a kandidátským zemím zaměřit se a povést reformu. Pro období 2015–2020 bylo stanoveno pět prioritních oblastí:

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Celoživotní učení: umožňuje lidem v kterékoli fázi jejich života zúčastnit se stimulujícího procesu učení

HLAVNÍ DOKUMENT

Prohlášení evropských ministrů odpovědných za odborné vzdělávání a přípravu a Evropské komise ze zasedání v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – „Kodaňská deklarace“ (nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 11.10.2016