Strategie EU pro mládež

Toto sdělení navrhuje novou strategii pro evropskou politiku týkající se mládeže. Sdělení přijímá meziodvětvový politický přístup k problematice mládeže a posiluje spolupráci při tvorbě politiky na všech úrovních.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. dubna 2009 – Strategie EU pro mládež: Investování do mládeže a posílení jejího postavení – Obnovená otevřená metoda koordinace přístupu k problémům a příležitostem mládeže (KOM(2009) 200 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Sdělení stanoví strategii pro budoucí politiky týkající se mládeže. Účelem sdělení je stanovit meziodvětvový přístup pro posílení postavení mladých lidí v Evropě, aby mohli čelit řadě současných výzev, zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního začlenění a zdraví. Mladí lidé by měli mít zdroje a příležitosti k dosažení autonomie.

Současný rámec spolupráce, jehož platnost vyprší v roce 2009, zavedl rozměr mládeže do ostatních oblastí politiky a také přispěl k ovlivnění tvorby vnitrostátních politik. Nicméně rámec je nutné dále rozvíjet, a to jak z hlediska koordinace, tak z hlediska jeho dopadu na další oblasti politiky. Je také nutné rozšířit pole působnosti rámce tak, aby dosáhl i na mladé lidi, kteří mají méně příležitostí.

Vize EU pro mladé lidi je založena na dvou přístupech: investování do mládeže a posílení jejího postavení. Navržená nová strategie věnuje zvláštní pozornost mladým lidem, kteří mají méně příležitostí. Bude zlepšena spolupráce mezi politikou týkající se mladých lidí a dalšími oblastmi politiky a také společná tvorba politik prostřednictvím obnovené otevřené metody koordinace. V kontextu této metody koordinace budou mladí lidé mít možnost vyjadřovat se v rámci strukturovaného dialogu.

Nová dlouhodobá strategie se skládá ze tří nadřazených a vzájemně provázaných cílů, které jsou úzce spjaty s cíli obnovené sociální agendy, přičemž v rámci každého cíle je navrženo několik oblastí činnosti. Každá oblast činnosti se skládá z krátkodobého cíle a konkrétních opatření, které mají přijmout členské státy a Komise na základě příslušných pravomocí. Každé tři roky budou vyhodnoceny.

V rámci cíle vytvářet více příležitostí pro mládež v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti se navrhují následující oblasti činnosti:

Následující oblasti činnosti jsou navrženy v rámci cíle zlepšení začlenění a plné účasti mladých lidí ve společnosti:

Cíl podpoření vzájemné solidarity mezi mladými lidmi a společností zahrnuje následující oblasti činnosti:

Práce s mládeží může pomoci při řešení problémů nezaměstnanosti, selhání žáků ve škole a sociálního vyloučení. Práce s mládeží by proto měla dostávat větší podporu a uznání a měla by být ve větší míře profesionalizována. Pro dosažení tohoto cíle mají členské státy a Komise podporovat financování a kvalitu práce s mládeží a také dovednosti a mobilitu pracovníků s mládeží. Komise se zavazuje dále zkoumat hospodářský a sociální přínos práce s mládeží.

Pro nový rámec integrované spolupráce v oblasti mládeže je nutné rozvíjet meziodvětvové politické přístupy na všech úrovních. Pro sledování jeho provádění by měl na úrovni EU a mezi členským státy a mladými lidmi vzniknout trvalý a pravidelný dialog. Pro zlepšení tvorby politik se navrhuje vzájemné učení („peer-learning“) ve formě seminářů na vysoké úrovni pro politickou spolupráci a skupin pro případy, kdy je potřeba technického odborného poradenství. Do vzájemného učení měly být zapojeny zúčastněné subjekty. Tvorba politik by měla být založená na důkazech. Proto by se měly používat a dále rozvíjet současné nástroje pro získávání znalostí v oblasti mládeže. Komise také navrhuje dále rozvíjet další nástroje pro získávání důkazů, jako jsou studie a průzkumy Eurobarometr. A dále stávající programy a fondy EU, zejména program Mládež v akci, by se měly používat na podporu politiky týkající se mládeže a poskytování příležitostí pro mladé lidi, a měla by se přijmout opatření pro zajištění široké dostupnosti informací o těchto příležitostech.

Poslední aktualizace: 09.10.2009