Rozvojové cíle tisíciletí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Dvanáctibodový akční plán EU na podporu rozvojových cílů tisíciletí – KOM(2010) v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

V roce 2010 Evropská komise předložila dvanáctibodový akční plán s cílem příspěvek k rychlejšímu naplňování rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

KLÍČOVÉ BODY

Splnit závazky oficiální rozvojové pomoci

S cílem dodržet závazek navýšit oficiální rozvojovou pomoc EU na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND) do roku 2015 Komise navrhuje:

vypracovat roční akční plány pro optimální provádění oficiální rozvojové pomoci;

posílit mechanismus odpovědnosti EU založený na vzájemném hodnocení rozvojové pomoci;

aby země EU přijaly vnitrostátní právní předpisy pro stanovení cílů rozvojové pomoci.

Vyzvala také ostatní mezinárodní poskytovatele pomoci, aby zvýšili své úsilí o dosažení obdobné úrovně rozvojové pomoci jako EU.

Zlepšit účinnost pomoci

S cílem posílit účinnost rozvojové pomoci a koordinaci všech zúčastněných stran Komise navrhla zejména:

do roku 2013 postupně využívat společný programový rámec a jednotlivý programový cyklus pro EU a země EU;

zavést operační rámec pro účinnost pomoci, dělbu práce, transparentnost financování a plnění závazků vzájemné odpovědnosti mezi EU a rozvojovými zeměmi;

Akční plán pro zrychlené splnění rozvojových cílů tisíciletí

K rychlejšímu splnění rozvojových cílů tisíciletí Komise navrhuje, aby EU a země EU:

zaměřily priority na země, kde provádění cílů nejvíce zaostává

zaměřily se na rozvojové cíle tisíciletí, jejichž plnění nejvíce zaostává, a zlepšit dopad politik EU v jednotlivých odvětvích (např. zdravotní péče, vzdělávání, zajišťování potravin a rovnosti mužů a žen);

posílily odpovědnost za plnění rozvojových cílů tisíciletí v partnerských zemích (např. začleněním rozvojových cílů tisíciletí do jejich vlastních rozvojových strategií a lepší kvalitou statistických údajů);

přijaly pracovní program k zajištění souladu mezi politikami EU, které mohou mít dopad na partnerské země (např. v klíčových oblastech obchodu a financí, změny klimatu, zajišťování potravin, migrace a bezpečnosti);

podporovaly mobilizaci domácích zdrojů, zejména prostřednictvím lepšího zdanění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a posílením daňových a celních systémů partnerských zemí;

posílily regionální integraci a obchod, které napomáhají růstu a zaměstnanosti;

stanovily a podporovaly inovativní zdroje financování, mimo jiné prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, s cílem zajistit stabilní příjmy pro udržitelný rozvoj;

podporovaly strategie přizpůsobení a zmírňování změny klimatu v partnerských zemích (např. podporou spolupráce, výzkumu a přístupu k zeleným technologiím);

vytvořily podmínky pro dlouhodobou bezpečnost (většina zemí, které zaostávají za rozvojovými cíli tisíciletí, je destabilizována ozbrojenými konflikty);

daly nový impulz reformám globální správní architektury (t.j. zlepšit účinnost a legitimitu tohoto procesu větším začleněním nejchudších zemí, jejichž zájmy jsou často marginalizovány).

Dosažené výsledky

Kroky, které uskutečnila EU a země EU, přinesly určité pozitivní výsledky. V některých případech však výsledky za jejich cíli zaostaly.

Extrémní chudoba a hlad

V globálním měřítku klesla do roku 2010 extrémní chudoba na polovinu, tedy o pět let dříve, než bylo plánováno; pokles od té doby stále pokračuje. Nicméně v extrémní chudobě dále žije 836 milionů lidí. V 72 zemích ze 129 klesl na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. Přesto stále hladoví 795 milionů lidí, 2 miliardy lidí trpí špatnou výživou a čtvrtina dětí zpomaleným růstem.

Všeobecné základní vzdělání

V porovnání s rokem 2000 klesl na polovinu počet dětí, kteří nechodí do školy. Míra gramotnosti u mladých lidí ve věku 15 až 24 let vzrostla z 83 % v 1990 na navrhovaných 91 % v 2015. K tomuto zlepšení a ke zlepšením na všech dalších úrovních vzdělávání přispěla podpora EU.

Rovné postavení žen a mužů a posílení postavení žen

Určitého pokroku bylo dosaženo v oblasti rovného postavení žen a můžu a posílení postavení dívek a žen. Přesto přetrvává – v některých případech bezprecedentně – porušování práv žen. Rozdíly mezi ženami a muži jsou významnější, spojí-li se genderové nerovnosti s dalšími formami vyloučení, např. kvůli zdravotnímu postižení, věku, kastě, etnické příslušnosti, sexuální orientaci, odlehlé zeměpisné poloze či náboženství.

Dětská úmrtnost

Odhaduje se, že denně stále umírá 16 000 dětí. Míry úmrtnosti u dětí do 5 let klesly od roku 1990 na polovinu, z předpokládaných 90 na předpokládaných 43 úmrtí na 1000 porodů živých dětí v roce 2015. Většího poklesu bylo dosaženo mezi nejchudšími domácnosti než mezi nejbohatšími domácnostmi ve všech regionech. Tento pokrok je však nedostatečný – nepodařilo se dosáhnout cíle v podobě snížení úmrtnosti o dvě třetiny do roku 2015.

Zdraví matek

Míra úmrtnosti v roce 2015 je téměř poloviční oproti počtu z roku 1990. Dosažené výsledky jsou však nedostačující z hlediska cíle v rámci rozvojových cílů tisíciletí snížit míru úmrtnosti do roku 2015 o tři čtvrtin.

HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza (TBC)

Počet úmrtí způsobených HIV/AIDS, tuberkulózou a malárií klesl od roku 2000 o 40 %.

Environmentální udržitelnost

Cíle týkajícího se přístupu k lepšímu zásobování vodou a snížení počtu lidí žijících ve slumech bylo dosaženo ještě před termínem. Nicméně ztrátu přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti se nepodařilo zastavit.

Vytvoření globálního partnerství pro rozvoj

Od roku 1990 bylo dosaženo značného pokroku. V roce 2014 vzrostla úroveň rozvojové pomoci o 66 % oproti roku 2000. Za stejné období se rozšířil přístup rozvojových zemích na trhy.

KONTEXT

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dvanáctibodový akční plán EU na podporu rozvojových cílů tisíciletí (KOM(2010) 159 v konečném znění ze dne 21.4.2010)

Poslední aktualizace 13.01.2016