Evropská unie a práva dětí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Agenda EU v oblasti práv dítěte – KOM(2011) 60 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Představuje agendu na posílení a ochranu práv dětí, jak jsou zakotvena v zásadách Listiny základních práv EU a v Úmluvě OSN o právech dítěte (UNCRC). Všechny politiky EU, které mají dopad na děti, by měly respektovat jejich práva.

KLÍČOVÉ BODY

Práva dětí by měla být nedílnou součástí tvorby politik EU. To znamená, že součástí každého legislativního návrhu je „kontrola základních práv“.

Různé systémy justice v EU musí být vstřícnější k dětem. To platí pro

rodinněprávní spory,

evidenci dokladů,

výchovná opatření,

trestní a vězeňská řízení,

osobní stav a

zacházení s dětmi jako ohroženými svědky.

Ochranu potřebují nejzranitelnější děti, ať se jedná o děti

zdravotně postižené,

ohrožené chudobou,

oběti pohlavního vykořisťování nebo obchodu s lidmi,

žadatele o azyl nebo

bez doprovodu.

Zkušeným a vyškoleným odborníkům, kteří mohou pomoci dětem vyrovnat se s prožívaným traumatem, by se mělo dostat náležité odborné přípravy ohledně práv a potřeb dětí různých věkových skupin.

Zvláštní pozornost by měla být věnována romským dětem v EU, protože jsou zvláště zranitelné.

EU provozuje horkou linku (č. 116 000) pro pohřešované děti.

EU je odhodlána celosvětově posilovat práva dětí, aby byly chráněny před hrozbami, jako je násilí, dětská práce, ozbrojené konflikty a sexuální turistika.

EU zajišťuje, aby děti

znaly svá práva,

mohly vyjádřit své názory,

byly konzultovány a bylo jim nasloucháno a

měly přístup k informacím o politikách EU, které se jich týkají.

KONTEXT

Ochrana práv dítěte je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii (článek 3 odstavec 3) a v Listině základních práv EU (článek 24).

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Agenda EU v oblasti práv dítěte (KOM(2011) 60 v konečném znění ze dne 15.2.2011)

Poslední aktualizace 25.01.2016