Označování potravin

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1169/2011 — poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘEHLED

Volný pohyb bezpečných a plnohodnotných potravin v Evropské unii (EU) významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a je významným rysem jednotného trhu. Právní předpisy EU nejen zaručují vysokou úroveň ochrany zdraví, ale spotřebitelům také zajišťují patřičné informace, aby mohli informovaně vybírat potraviny, které kupují a konzumují.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Spotřebitelům zaručuje právo na patřičné informace zavedením obecných zásad, požadavků a povinností v souvislosti s označováním potravin, které konzumují. Zajišťuje dostatečnou pružnost, aby bylo možné reagovat na budoucí vývoj v potravinářském odvětví. Slučuje předchozí právní předpisy, tedy směrnice 2000/13/ES o označování potravin a 90/496/EHS o nutričním označování potravin.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na podniky ve všech fázích potravinového řetězce a na všechny potraviny určené pro konečné spotřebitele. Patří sem i potraviny dodávané zařízeními společného stravování nebo potraviny určené k dodání do těchto zařízení.

Odpovědnost za poskytování nezbytných informací a zajištění jejich přesnosti, spočívá na výrobci, který pod svým názvem uvádí výrobek na trh. Pokud má sídlo mimo EU, má tuto odpovědnost dovozce.

Některé informace jsou povinné. Patří k nim název potraviny, seznam složek, čisté množství, datum použitelnosti, v případě potřeby návod k použití, název a adresa provozovatele a výživové údaje.

Tyto povinné informace musí mít k dispozici i zákazníci, kteří pro nákup potravin využívají prodej na dálku, a to bez dodatečných nákladů a před tím, než dojde k nákupu.

Skutečný obsah alkoholu musí být uveden u všech nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových.

Další povinné informace musí být uváděny u určitých typů potravin, například potravin obsahujících sladidla, amonnou sůl nebo s vysokým obsahem kofeinu.

Čisté množství potravin a nápojů je uváděno v litrech, centilitrech, mililitrech, kilogramech nebo gramech.

Určité potraviny, například byliny, koření, aromata a bylinné čaje, jsou od požadavku na povinné výživové údaje osvobozeny.

U dalších potravin, zejména pak ovoce a zeleniny, sycených vod, octů a mléčných výrobků, například sýrů, másla, smetany a kysaného mléka, se uvedení seznamu složek nevyžaduje.

Informace o potravinách by pro veřejnost neměly být zavádějící, zejména vyvoláváním dojmu, že konkrétní potravina má zvláštní charakteristiky nebo účinky, které ve skutečnosti nemá. Tyto informace by měly být přesné, jasné a pro spotřebitele snadno srozumitelné.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 13. prosince 2014, s výjimkou zavedení údajů o výživové hodnotě (od 13. prosince 2016) a specifických požadavků týkajících se označení „mleté maso“, které platí od 1. ledna 2014.

KONTEXT

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům – právní předpis na internetových stránkách Evropské komise.

AKT

Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18–63)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1169/2011 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 23.11.2015