Zajištění bezpečnosti hraček v Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví požadavky na bezpečnost, které musí splňovat hračky dostupné v EU. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou úroveň bezpečnosti a zdraví, aby chránily veřejnost a životní prostředí, a aby zajistily volný pohyb hraček v EU.

Určuje konkrétní povinnosti různých subjektů v dodavatelském řetězci od výrobce k dovozci / maloobchodnímu prodejci / distributorovi.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Vstoupila v platnost dne 20. července 2009 a musí být v členských státech používána od 20. července 2011 (s výjimkou pravidel pro chemické látky, která se musela uplatňovat od 20. července 2013).

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1–37)

Postupné změny směrnice 2009/48/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI (Úř. věst. L 122, 17.5.2018, s. 29–31)

Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 128–130)

Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol (Úř. věst. L 115, 4.5.2017, s. 47–49)

Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo (Úř. věst. L 110, 27.4.2017, s. 6–8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1–1355)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1-849). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 20.07.2018