Obezita, výživa a tělesná aktivita

S ohledem na znepokojující nárůst obezity v Evropské unii (EU), zejména u dětí, vyzývá Rada členské státy, aby podnikly kroky na podporu zdravé výživy a tělesné aktivity.

AKT

Závěry Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 3. června 2005 – Obezita, výživa a tělesná aktivita (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Prvky boje proti obezitě

Obezita je patologický stav organismu, jehož příčiny jsou různé. Účinný boj proti tomuto jevu vyžaduje celkový preventivní přístup se zapojením všech dotčených aktérů, ať už na místní, regionální, vnitrostátní, evropské nebo světové úrovni.

Podpora zdravé výživy a tělesné aktivity pomáhá snížit nejen obezitu, ale také rizika spojená s vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, diabetem a některými formami rakoviny. Obecněji lze říci, že zdravá výživa a tělesná aktivita značně zlepší kvalitu života.

Tělesná aktivita je nedílnou součástí zdravého způsobu života. Proto je nezbytné vybudovat u dětí a dospívající mládeže vztah ke sportu a tělesné aktivitě ve školních zařízeních a při využití volného času. Výchova ke zdravému způsobu života musí začínat už v raném věku.

Doporučená opatření

Rada vyzývá členské státy a v případě potřeby i Evropskou komisi, aby koncipovaly a prováděly iniciativy zaměřené na podporu zdravé výživy a tělesné aktivity. Jedná se zejména o tyto činnosti:

Zdravý stravovací režim, jehož cílem je:

Zapojení všech zainteresovaných stran s cílem:

Začlenění do ostatních politik

Výživa a tělesná aktivita by měly být začleněny do všech dotčených politik na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni (příklad: politiky usilující o snížení škodlivých účinků nadměrné konzumace alkoholu).

Výchova

Výchova hraje v opatřeních pro boj proti obezitě zásadní úlohu. Členské státy musí tudíž:

Další opatření

Závěry Rady tudíž též vyzývají členské státy k tomu, aby:

Kontext

Nárůst míry výskytu obezity v celé EU se stal velmi znepokojivým jevem. V dnešní době se zvyšuje počet dětí s nadváhou nebo obezitou. Tato čísla jsou alarmující, ale důsledky jsou ještě závažnější. Obezita totiž jde ruku v ruce s nárůstem rizik kardiovaskulárních onemocnění a diabetu.

Pro boj proti této pohromě Komise v březnu 2005 zavedla Evropskou akční platformu pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví . Cílem této iniciativy, která sdružuje odborníky na výživu a tělesnou aktivitu, je reagovat na jev obezity, který se v Evropě rozvíjí, a zamezit v jeho postupu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. listopadu 2012 o podpoře tělesné aktivity upevňující zdraví [Úř. věst. C 393 ze dne 19.12.2012].

Tato zjištění obhajují zejména meziodvětvový přístup dotýkající se všech tematických oblastí souvisejících s podporou tělesné aktivity upevňující zdraví.

Doporučení Rady ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích [Úř. věst. C 354 ze dne 4.12.2013].

V tomto doporučení Rada vyzývá členské státy a Komisi, aby:

Poslední aktualizace: 06.05.2014