Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1920/2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Upravuje a zrušuje nařízení (EHS) č. 302/93, kterým bylo původně založeno Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Rozšiřuje úlohu Centra i na monitorovací činnosti, například monitorování nových trendů v užívání drog, zejména souběžné užívání více drog (kdy se nedovolené drogy užívají v kombinaci s dovolenými drogami či léky).

Nařízení bylo pozměněno nařízením (EU) 2017/2101 o výměně informací o nových psychoaktivních látkách* (NPL) a systému včasného varování a postupu hodnocení jejich rizik.

KLÍČOVÉ BODY

Centrum:

Má tyto hlavní cíle:

Prioritní oblasti

Centrum se zaměřuje na:

Síť Reitox

Ve snaze splnit svůj úkol, kterým je poskytování spolehlivých a srovnatelných informací o drogách, EMCDDA vytvořilo nástroj k harmonizovanému shromažďování informací z jednotlivých zemí prostřednictvím sítě Reitox.

Reitox propojuje vnitrostátní drogové informační systémy a je hlavním prostředkem, který EMCDDA využívá k výměně údajů a metodických informací o drogách a drogové závislosti v EU.

Údaje shromážděné prostřednictvím sítě Reitox se využívají také:

Síť tvoří vždy jedno kontaktní místo za každou zemi EU, která se účastní EMCDDA, a jedno kontaktní místo za Komisi.

Posílený dohled a postup hodnocení rizik

Nařízení (EU) 2017/2101 požaduje, aby země EU zajistily, že vnitrostátní kontaktní místa a vnitrostátní jednotky Europolu budou poskytovat centru informace, které shromáždí o NPL.

EMCDDA v úzké spolupráci s Europolem shromažďuje, kompletuje, analyzuje a vyhodnocuje informace a rychle je odesílá na vnitrostátní kontaktní místa, do vnitrostátních jednotek Europolu a Komisi. To zajišťuje, že všichni co nejrychleji obdrží informace pro účely včasného varování a také to umožňuje Centru sestavit úvodní zprávu o NPL, když existují obavy, že by látka mohla znamenat zdravotní a společenská rizika v rámci celé EU.

Do 2 týdnů od obdržení úvodní zprávy může Komise požádat Centrum o vyhodnocení potenciálních rizik, která tato NPL představuje, a o přípravu zprávy o posouzení rizik. Centrum musí zprávu o posouzení rizik předložit do 6 týdnů od žádosti Komise. Na základě postupu hodnocení rizik se Komise rozhodne, zda by měla být daná NPL zahrnuta do definice „drog“ v souladu s postupem podle rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVVTrestné činy a použitelné sankce – obchod s drogami.

Organizace a fungování

Centrum, které bylo založeno v roce 1993 v Lisabonu (Portugalsko) a je jednou z decentralizovaných agentur EU, se skládá ze správní rady, které je nápomocen:

Centrum udržuje úzké spojení s vnitrostátními kontaktními místy a s dalšími partnerskými organizacemi. Své úkoly provádí v souladu se svou strategií, která definuje hlavní cíle jeho práce pro stanovené období. Cílem strategie, která poběží do roku 2025, i programu na období 2018–2020 je přispívat k bezpečnější a zdravější Evropě. Program se zaměřuje na:

Centrum také stupňuje svoji podporu evropského školního výzkumného projektu zaměřeného na alkohol a drogy a během období 3 let plánuje:

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 16. ledna 2007. Nařízení (ES) č. 1920/2006 upravuje a nahrazuje nařízení (EHS) č. 302/93 (a následné změny).

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Psychoaktivní látky: látka v čisté formě nebo v přípravku, jež není uvedena v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 1972, ani v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971, ale může představovat zdravotní nebo společenská rizika obdobná těm, která představují látky uvedené v těchto úmluvách. Jde o látky, které po spolknutí ovlivňují vědomí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění) (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1–13)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1920/2006 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8–11)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.01.2019