Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (2007–2013)

Posláním programu PROGRESS je přinášet finanční pomoc při uskutečňování cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. PROGRESS přispívá na analytické činnosti, činnosti v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací i na podporu hlavních činitelů pro období mezi lety 2007 a 2013. Program je rozdělen do pěti oddílů: zaměstnanost, sociální ochrana a začlenění, pracovní podmínky, rozmanitost a boj proti diskriminaci a rovnost žen a mužů.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (Úř. věst. L 315 ze dne 15.11.2006) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Dosud byly činnosti Společenství ve věci zaměstnanosti, sociální ochrany a začlenění, podpory rovnosti žen a mužů a zásady zákazu diskriminace podporovány z různých programů.

Ve snaze o soudržnost a efektivnost navrhla Evropská komise shromáždit všechny tyto činnosti do jediného rámcového programu nazvaného PROGRESS.

OBECNÉ CÍLE

Program sleduje šest obecných cílů:

STRUKTURA: OBLASTI ČINNOSTI A DRUHY AKCÍ

Program je rozdělen do těchto pěti oddílů:

Program financuje následující druhy akcí:

Pro každý z těchto oddílů program předkládá seznam operačních cílů.

Zaměstnanost

Tento oddíl podporuje provádění evropské strategie zaměstnanosti těmito prostředky:

Sociální ochrana a začlenění

Tento oddíl podporuje provádění otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a začlenění těmito prostředky:

Pracovní podmínky

Tento oddíl podporuje zlepšení pracovního prostředí a pracovních podmínek, včetně zdraví a bezpečnosti při práci, těmito prostředky:

Boj proti diskriminaci a rozmanitost

Tento oddíl podporuje účinné provádění zásady zákazu diskriminace a její začleňování do všech politik Společenství těmito prostředky:

Rovnost žen a mužů

Tento oddíl podporuje účinné provádění zásady rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik Unie těmito prostředky:

PŘÍSTUP K PROGRAMU A ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

Přístup k programu je otevřen všem veřejnoprávním nebo soukromoprávním organizacím či jiným subjektům, zejména:

Program je také otevřen účasti zemí ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemí přidružených k EU, jakož i zemí západního Balkánu zapojených do procesu stabilizace a přidružení.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O PODPORU

Činnosti mohou být financovány:

FINANCOVÁNÍ

Navrhovaný rozpočet je 683 250 000 milionů EUR na období 2007-2013. Pro rozdělení finančních prostředků mezi různé oddíly jsou dodržovány tyto spodní hranice:

Zbývající 2 % finančního krytí jsou určena na provádění programu.

Novému nástroji mikrofinancování Progress na podporu zaměstnanosti a sociálního začlenění byl na období 2007-2013 přidělen rozpočet ve výši 60 milionů EUR.

ZJEDNODUŠENÍ

Navrhovaný přístup přispěje k hlavnímu cíli zjednodušit nástroje jak z hlediska právní formy, tak z hlediska řízení, a zlepšit strukturu rozpočtu.

Při výkonu programu bude Komisi nápomocen jediný výbor namísto předchozích čtyř.

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Komise vypracovává výroční zprávy o činnostech a předává je výboru programu. Jednotlivé oddíly programu rovněž podléhají hodnocení v polovině období. Hodnocení ex post celého programu provede Komise za pomoci externích odborníků s cílem změřit vliv cílů programu a jeho přidanou evropskou hodnotu.

KONTEXT

Ve svém sdělení z roku 2004 o novém finančním rámci 2007–2013 Komise stanovila provádění agendy pro sociální politiku jako důležitého nástroje na podporu konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost.

Aby sociální agenda splnila cíle Lisabonské smlouvy, opírá se o soubor nástrojů, zvláště legislativu, otevřenou metodu koordinace, evropský sociální dialog a Evropský sociální fond a o další finanční nástroje spravované přímo Komisí.

PROGRESS je motivován záměrem Komise zjednodušit a zlepšit finanční nástroje v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 1672/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 315ze dne 15. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 284/2010/EU

8. 4. 2010

Úř. věst. L 87ze dne 7. 4. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 87 ze dne 7.4.2010). Nový nástroj mikrofinancování Progress má sloužit k financování:

Tento nástroj je otevřen veřejným a soukromým subjektům, které poskytují mikrofinancování osobám a mikropodnikům v členských státech.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. června 2009 nazvané „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ (KOM(2009) 257 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 27.04.2010